Please browse this list or use the search form above to look for keywords or phrases.


CALLIGRAPHY
- Chiang Yee: CHINESE CALLIGRAPHY
- Chiang Yee: CHINESE CALLIGRAPHY
- China Guardian Auctions: SHISUN ZHAI ZHENCANG ZHONGGUO SHUFA
The Shi Sun Zhai Collection of Fine Chinese Calligraphy

- Ecke, Tseng Yu-ho: CHINESE CALLIGRAPHY
- Fan Renan et al: ZHONGGUO XINGSHU DA ZIDIAN
(Dictionary of Chinese 'Running Script' Calligraphy)

- Five Thousand Years of Chinese Art ed: ZHONGHUA WUQIAN NIAN WENWU JIKAN: FASHU PIAN LIU: ZHAO MENGFU
Five Thousand Years of Chinese Art Series: Chinese Calligraphy Part VI: The Calligraphy of the Chao Meng-Fu (Zhao Mengfu)

- Fu, Shen C. Y. et al: TRACES OF THE BRUSH
- Goepper, Roger: SHO
- Wang Shijiao: TANG HUAISU SHU ZIXU: XIA
(Introduction to Tang Huaisu's Calligraphy: 2)

- Gugong Museum: JIN TANG WUDAI SHUFA
(Calligraphy of the Jin Tang and Wudai Periods)

- Gugong Museum: SONGDAI SHUFA
(Calligraphy of the Song Dynasty)

- Gugong Museum: YUANDAI SHUFA
(Calligraphy of the Yuan Dynasty)

- Gugong Museum: MINGDAI SHUFA
(Calligraphy of the Ming Dynasty)

- Gugong Museum: QINGDAI SHUFA
(Calligraphy of the Qing Dynasty)

- Gugong Museum: MINGTIE SHANBEN
(Rubbings of Famous Stone Inscriptions)

- Gugong Museum: MINGTIE SHANBEN
(Rubbings of Famous Examples of Calligraphy)

- Gugong Museum: MINGBEI SHI PIN
Ten Famous Stone Inscriptions

- Gugong Museum: GUGONG BOWUYUAN CANG ZHONGGUO SHUFA QIANNIAN ZHENPIN
(1000 Years of Chinese Calligraphy from the Collections of the Gugong Museum)

- Gugong Museum: GUGONG SHUHUA GUAN: DI SAN BIAN
The Calligraphy and Painting Gallery of the Palace Museum Part III

- Gugong Museum: GUGONG SHUHUA GUAN: DI SI BIAN
The Calligraphy and Painting Gallery of the Palace Museum Part IV

- Gugong Museum: QIANGU FENGLIU RENWU: GUGONG BOWUYUAN CANG SU SHI ZHUTI SHUHUA TEZHAN
(Man of Infinite Refinement: Special Exhibition on the Paintings and Calligraphy of Su Shi and Related Works in the Gugong Museum Collection)

- Gugong Museum: SUN GUOTING JINGFU DIAN FU
(Sun Guoting's Jingfu Hall Poem)

- Gugong Museum ed: GUGONG SHUHUA GUAN: DI LIU BIAN
The Calligraphy and Painting Gallery of the Palace Museum Part VI

- Gugong Museum ed: GUGONG SHUHUA GUAN: DI WU BIAN
The Calligraphy and Painting Gallery of the Palace Museum Part V

- Han Meilin: TIAN SHU
The Sealed Book

- Han Meilin: TIAN SHU
The Sealed Book

- Hong Kong University: LANTING DAGUAN: LANTING CHENLIE PIN MULU
(Exposition of the 'Lanting Preface')

- Idemitsu Museum of Art: ELEMENTS OF DESIGN IN CALLIGRAPHY: MASTERPIECES OF JAPANESE CALLIGRAPHY III
- Kraus, Richard Curt: BRUSHES WITH POWER
- Kumamoto Prefectural Museum: KOCHO
- LANTING MOJI HUIBIAN
(Collections of Prefaces to the Lanting)

- Li Shi ed: GUGONG SHUHUA GUAN 1-9
(The Calligraphy and Painting Gallery of the Palace Museum: Parts 1-9)

- Li Shi ed: GUGONG SHUHUA GUAN: DI YI BIAN
The Calligraphy and Painting Gallery of the Palace Museum Part I

- Lindqvist, Cecilia: CHINA
- McNair, Amy: UPRIGHT BRUSH
- MING QING SHUHUAJIA CHIDU
(Epistolary Examples by Ming and Qing Artists)

- Nakata Yujiro: CHUGOKU NO BIJUTSU: 2 SHOSEKI
(Chinese Art: 2 Calligraphy)

- Nakata, Yujiro: THE ART OF JAPANESE CALLIGRAPHY
- National Museum of History: REN QIAO SHENG TIAN: QI BAISHI SHUHUA ZHAN: LIAONING SHENG BOWUGUAN CANG JINGPIN
Celestial Skilfulness: The Calligraphy and Painting of Qi Bai-shi: Masterpieces from Liaoning Provincial Museum

- National Palace Museum: DONG QICHANG FANG OUYANG XIU QIAN[ZI]WEN
(Dong Qichang's Reproduction of Ouyang Xiu's 'Thousand Character Classic')

- National Palace Museum: HAO DUAN WAN XIANG: ZHU YUNMING SHUFA TE ZHAN
Myriad Forms in the Tip of a Brush: The Art of Calligraphy by Zhu Yunming

- National Palace Museum: A SPECIAL EXHIBITION OF THE BEAUTY OF CALLIGRAPHY
Shufa zhi Mei Tezhan Tulu

- National Palace Museum: ZHANG DAQIAN PU XINYU SHI SHU HUA XUESHU TAOLUNHUI: LUNWEN JI
The International Conference on the Poetry, Calligraphy, and Painting of Chang Dai-Chien and P'u Hsin-Yu: Proceedings

- Okabe, Nagakage: L'ENCRE DE CHINE DANS LA CALLIGRAPHIE ET L'ART JAPONAIS CONTEMPORAINS
- Piggott, F. S. G: THE ELEMENTS OF SOSHO
- Plum Blossoms (International) Ltd: CALLIGRAPHY & BEYOND
C. C. Wang, Wucius Wong

- Qi Yuan: WANG DUO SHUHUA BIANNIAN TUMU
(Illustrated Chronological Conspectus of the Calligraphy and Painting of Wang Duo)

- Rosenfield, John M. et al: THE COURTLY TRADITION IN JAPANESE ART AND LITERATURE
- Shih Shou-chien [sic]: CALLIGRAPHY WORKS OF GRACE Y. T. TONG
- SHODO ZENSHU: CHINESE CALLIGRAPHY VOLUMES 1-15 & SUPPLEMENT
(A Compendium of Calligraphy: The Chinese Calligraphy Volumes)

- SHUHUA ZHUANKE SHIYONG CIDIAN
(Practical Dictionary of Calligraphy, Painting and Seal Carving)

- Suzhou Museum: SUZHOU BOWUGUAN CANG QINGDAI QISHIER ZHUANG YUAN SHAN
The Seventy-Two Fan Faces by the Principal Graduates of Qing Dynasty Collected by Suzhou Museum

- Tam, Laurence C. S. ed: GUANGDONG CALLIGRAPHY
Guangdong Lidai MIngjia Shufa

- TANG XIAN XIE JING YIMO
(Tang Worthies' Writing of the Classics)

- Tao Mengqing: ZHONGGUO SHUFA YISHU DASHI: WANG DUO
Greatest Master of Chinese Calligraphy Art: Wang Duo

- Tokyo National Museum: CHUSEI NO KIZOKU
(Nobles of the Middle Era - Koga Family Archives)

- Tokyo National Museum: UNRIVALLED CALLIGRAPHY: YAN ZHENQING AND HIS CALLIGRAPHY
- Tsuchihashi Gallery: KOTEN ZUROKU
(One Man Calligraphy Show)

- Wang Fangyu: DANCING INK II
- Wang Hongxing ed: MING QING SHUHUA: HUBEI SHENG BOWUGUAN CANG SHUHUA XUAN
Paintings and Calligraphic Works of Ming and Qing Dynasties Collected by Hubei Provincial Museum.

- Wang Naidong: ZHONGGUO SHUFA MOJI JIANDING TUDIAN
(Compendium of Illustrations Relating to the Authentication of Chinese Calligraphy)

- Wang Qinghui ed: ZHONGGUO SHUFA YISHU: WEI JIN NANBEI CHAO
(The Art of China's Calligraphy: Wei, Jin, North and Southern Dynasties)

- Watt, J. C. Y: EXHIBITION OF LOK TSAI HSIEN COLLECTION OF CALLIGRAPHY IN COUPLETS
- Welch, Anthony and Stuart Cary: ARTS OF THE ISLAMIC BOOK
- Wong, Kwan S. assisted by Addiss, S: MASTERPIECES OF SUNG AND YUAN DYNASTY CALLIGRAPHY
- Xu Guangqi: XU WENDING GONG JIASHU MOJI
(The Private Calligraphy of His Excellency Xu Wending)

- Yan Zhenqing: TANG YAN ZHENQING SHU DUOBAO TABEI
(Yan Zhenqing's Calligraphy on the Duobao Pagoda Stele)

- Yang Danxia ed: GUGONG SHUHUA GUAN: DI ER BIAN
The Calligraphy and Painting Gallery of the Palace Museum Part II

- Zhao Su: YUAN ZHAO SU SHU MU WEI YIREN MUZHI
(Zhao Su of the Yuan's Memorial Inscription for Wei Yiren)

- Zhejiang Provincial Museum ed: LANTING DE GUSHI
(The Story of the Orchid Pavilion)

- Zhongguo Shufa Bianji Zu: YAN ZHENQING 3


CARPETS AND RUGS
- Gonick, Gloria: EARLY CARPETS AND TAPESTRIES ON THE EASTERN SILK ROAD
- Piccus, Robert: SACRED AND SECULAR


CARVINGS
- Bordignon, Laura: THE GOLDEN AGE OF JAPANESE OKIMONO
- Brown, Kathryn: PROTECTING WISDOM
- Christie's: ARTS OF THE CARVER
- Clunas, Craig: CHINESE CARVING
- Gugong Museum: ZHU MU YA JIAO DIAOKE
(Bamboo, Wood, Ivory and Horn Carving)

- Gugong Museum: GUGONG DIAOKE ZHENCUI
The Palace Museum Collection of Elite Carvings

- Gugong Museum: GUGONG JINGDIAN: GUGONG XIJIAO TUDIAN
Classics of the Forbidden City: Rhinoceros Horn in the Collection of the Palace Museum

- Gugong Museum ed: GUGONG BOWUYUAN CANG QIZUO
The Collection of Stands in the Palace Museum

- He Xiaodao: JIANGNAN MING QING JIANZHU MUDIAO
(Ming and Qing Dynasty Carving from the Jiangnan Region)

- Liu Jing et al: YUNZHI ZAI SHOU: GUGONG BOWUYUAN CANG QINGDAI RUYI
(Qing Dynasty Ruyi Sceptres in the Collection of the Gugong Museum)

- National Centre for Traditional Arts: JIXIANG XIANFO
Exhibition on the Eight Immortals and the Arhats

- National Palace Museum: TIANXIANG QIENAN: XIANGWAN WENHUA TEZHAN
Scents to the Heavens: A Special Exhibition on Agarwood & the Culture of Incense

- National Palace Museum: UNCANNY INGENUITY AND CELESTIAL FEATS: THE CARVINGS OF MING AND QING DYNASTIES
Ivory and Rhinoceros Horn

- National Palace Museum: YUDINGNING GUAN JUANZENG YA GU ZHU MU DIAOQI MULU
A Catalog of the Tusk, Bone, Bamboo and Wood Carvings Donated to the National Palace Museum from the Yu-ting-ning Studio

- Salmony, Alfred: AN IVORY CARVING FROM MALTA (SIBERIA) AND ITS SIGNIFICANCE
- Salmony, Alfred: SOME PALAEOLITHIC IVORY-CARVINGS FROM MEZINE: AN ESSAY OF REINTERPRETATION
- Tianjin Museum ed: TIANJIN BOWUGUAN CANG ZHU MU YA JIAO QI
Bamboo, Wood, Ivory and Rhinoceros Horn Carvings Collected by Tianjin Museum

- Xie Xiaoquan and Chen Hui: ZHU MU YA JIAO
(Carvings in Bamboo, Wood, Ivory and Rhinoceros Horn)

- Xin Hong: BAIXING SHOUCANG TUJIAN: YADIAO JIAODIAO
(Ivory and Rhinoceros Horn Carvings)

- Wang Shixiang and Zhu Jiajin: ZHU MU YA JIAO QI
(Bamboo, Wood, Ivory, and Rhinoceros Horn)


CENTRAL ASIA
- Blunt, Wilfred: THE GOLDEN ROAD TO SAMARKAND
- Bussagli, Mario: CENTRAL ASIAN PAINTING
- Lattimore, Owen: INNER ASIAN FRONTIERS OF CHINA
- Metropolitan Museum of Art: ALONG THE ANCIENT SILK ROUTES
- Metropolitan Museum of Art: FROM THE LANDS OF THE SCYTHIANS
- Stein, Aurel: ON ANCIENT CENTRAL ASIAN TRACKS
- Stein, Aurel: ON ANCIENT CENTRAL ASIAN TRACKS
- Stein, Aurel: ON ANCIENT CENTRAL-ASIAN TRACKS
- Vitali, Robert and Eskenazi, John: ARTE HIMALAYANA


CERAMICS
- 2020 ANTIQUES: AUCTION RECORDS 2019.1.1-2019.12.31 (CERAMICS)
2020 Gudong Paimai Nianjian: Ciqi

- Abaya, Consuela: THE VILLANUEVA COLLECTION OF ORIENTAL POTTERY
- Adams, E. & Redstone, D: BOW PORCELAIN
- Adams, Edward B: KOREA'S POTTERY HERITAGE
- Addis, J. M: UNDERGLAZE RED DISCOVERED IN THE PHILIPPINES
- Addis, John intro: CHINESE BLUE AND WHITE PORCELAIN
- Addis, Sir John: CHINESE CERAMICS FROM DATABLE TOMBS
- Addis, Sir John: HUNG-WU AND YUNG-LO WHITE
- Addis, Sir John: A VISIT TO CHING-TE CHEN
- Addis, Sir John et al: JINGDEZHEN WARES
- Adhyatman, Sumarah: MARTAVANS IN INDONESIA
- Adhyatman, Sumarah: ZHANGZHOU (SWATOW) CERAMICS
- Aga-Oglu, Kamer: MING BLUE-AND-WHITE BOWLS OF LIEN-TZU TYPE
- Aga-Oglu, Kamer: THE WILLIAMS COLLECTION OF FAR EASTERN CERAMICS
- Aga-Oglu, Kamer: THE WILLIAMS COLLECTION OF FAR EASTERN CERAMICS
- Agnew, A. & Marno, F: THE DRAGON AND THE QUAIL
- Agnew, A., Doxey, D. & Marno, F: TEA, TRADE & TEA CANISTERS
- Aichi Prefectural Ceramic Museum: CERAMICS IN NAGANO
The Living Art of Earth and Fire in the Mountains

- Akaboshi Gori and Nakamaru Heiichiro: FIVE CENTURIES OF KOREAN CERAMICS
- Akiyama Shingo: ANCIENT CHINESE POTTERY
- Allchin, F. R: POOR MEN'S THALIS: A DECCAN POTTER'S TECHNIQUE
- Allen, A. J: ALLEN'S AUTHENTICATION OF ANCIENT CHINESE CERAMICS
- Anderson, Malcolm: THE STORY OF CHINESE PORCELAIN
- Anhui Provincial Museum ed: YUAN CI ZHI ZHEN
Porcelain Treasures in Yuan Dynasty

- Apold, Gunborg: EN NORSK SAMLING KINESISK KERAMIKK
- Arapova, T: KITAISKII FARFOR V SOBRANII ERMITAJA...
(Chinese Porcelains in the Hermitage Collection: Late 14th - First Third of the 18th Century)

- Argence, Rene-Yvon Lefebvre d': CHINESE CERAMICS IN THE AVERY BRUNDAGE COLLECTION
- Argence, Rene-Yvon Lefebvre d': LES CERAMIQUES A BASE CHOCOLATEE AU MUSEE LOUIS-FINOT
- Arman, David and Linda: HISTORICAL STAFFORDSHIRE
- Arne, T. J: PAINTED STONE AGE POTTERY FROM THE PROVINCE OF HONAN, CHINA
- Art Gallery Chinese University of Hong Kong; Watt, J. C. Y ed: AN EXHIBITION OF TE HUA PORCELAIN
- Tregear, Mary: CHINESE CERAMICS HANDBOOK
- Art Museum, Chinese University HK: BEISHAN JIGU: YIXING ZISHA
The Bei Shan Tang Legacy: Yixing Zisha Stoneware

- Art Museum, Chinese University HK: JIXIA MINGDAO: HUAIHAI TANG CANG MINGDAI ZHONG WAN QI GUANYAO CIQI
Enlightening Elegance: Imperial Porcelain of the Mid to Late Ming: The Huaihaitang Collection

- Art Museum, Chinese University of Hong Kong: YUAN AND MING BLUE AND WHITE WARES FROM JIANGXI
Jiangxi Yuan Ming Qinghua Ci

- Tregear, Mary: CHINESE CERAMICS IN THE ASHMOLEAN MUSEUM
- Ataka Collection: ATAKA KOREKUSHION MEITO TEN - KORYO JICHO
(Exhibition of Korean Ceramics from the Ataka Collection)

- Ataka Collection: ATAKA KOREKUSHON RICHO MEIHIN TEN 1979
(Famous Korean Ceramics (Yi Period) from the Ataka Collection)

- Ataka Collection: CHUGOKU MEI TO TEN
(Famous Chinese Porcelain)

- Ataka Collection: CHUGOKU TOJI MEIHIN TEN
Masterpieces of Old Chinese Ceramics from the Ataka Collection

- Ataka Collection: CHUGOKU TOJI MEIHIN TEN
Masterpieces of Old Chinese Ceramics from the Ataka Collection

- Ataka Collection: TOYO TOJI MEIHIN TEN
Exhibition of Selected Masterpieces of old Chinese and Korean Ceramics

- Ataka Collection: TOYO TOJI TEN
(Exhibition of Far Eastern Ceramics from the Ataka Collection)

- Audsley, George A. & Bowes, James L: KERAMIC ART OF JAPAN
- Aurora Art Museum: HAN TANG TAOYONG
(Painted Pottery Tomb Figurines from the Han to the Tang Dynasty in the Collection of Aurora Art Museum)

- Aurora Art Museum: QINGHUA CI JIANSHANG
Appreciation of Blue-and-White Porcelain from the Collection of Aurora Art Museum

- Aurora Art Museum: YUAN QINGHUA CI JIANSHANG
Appreciation of the Yuan Blue and White Porcelains

- Avitabile, Gunhild: FROM THE DRAGON'S TREASURE - VOM SCHATZ DER DRACHEN
- Axel-Nilsson, C. and Baagoe, Thomas: DEN BLA DRAKEN
- Ayers, John: THE BAUR COLLECTION - CHINESE CERAMICS I
- Ayers, John: THE BAUR COLLECTION - CHINESE CERAMICS II
- Ayers, John: THE BAUR COLLECTION - JAPANESE CERAMICS
- Ayers, John: CHINESE AND JAPANESE WORKS OF ART
- Ayers, John: CHINESE CERAMICS IN THE BAUR COLLECTION
- Ayers, John: LA COLLECTION DE PORCELAINES CHINOISES DE MARIE VERGOTTIS
- Ayers, John: THE TSUI MUSEUM OF ART
- Ayers, John et al: IN PURSUIT OF THE DRAGON
- Ayers, John et al: PORCELAIN FOR PALACES
- Ayers, John et al: PORCELAIN FOR PALACES
- Ayers, John; Thompson, Julian & Ko, S. C: CHINESE PORCELAIN
- Bai Xu: BAI DI TU
(Pictures of 100 Water Droppers)

- Baker, Janet: SEEKING IMMORTALITY
- Balston, Thomas: STAFFORDSHIRE PORTRAIT FIGURES OF THE VICTORIAN AGE
- Barker, David & Halfpenny, Pat: UNEARTHING STAFFORDSHIRE
- Barker, Richard: KO-IMARI PORCELAIN FROM THE COLLECTION OF OLIVER IMPEY
- Barratt, Jean: A & E KEELING
- Bartholomew, Terese Tse: YIXING POTTERY
Yixing Tao Yi

- Beecher, Cyril: PORCELAIN SHERDS FROM DEHUA KILNS
- Beijing Capital Museum: GUGONG ZHENCANG CIXI DE CIQI
(The Porcelain of Cixi from the Gugong Museum Collection)

- Beijing Capital Museum: WENWEN YU SE ZHAO CI OU: LONGQUAN YAO QINGCI YISHU
(The Warmth of the Colour of Jade Illuminates the Porcelain Vessels: The Art of Celadons from the Longquan Kiln)

- Beijing Capital Museum: XIANG JIANG YA JI: XIANGGANG HUILIN ZUGUO 20 ZHOU NIAN TEZHAN
Treasures of Hong Kong: The 20th Anniversary of Hong Kong's Handover

- Beijing Capital Museum: ZOUJIN WANLI CHAO: HUIWANG DA MING
Retrospect of Ming Dynasty: Experiencing the Period of Wanli

- Beijing Liao Jin Chengtan Museum ed: BI CAI YUN TIAN: LIAODAI TAOCI
(Azure Colours of Clouds and Sky: Liao Dynasty Ceramics)

- Beijing Yishu Bowuguan ed: ZHONGGUO CHAOZHOU YAO
Series of Ancient Porcelain Kiln Sites: Chaozhou Kiln of China

- Beijing Yishu Bowuguan ed: ZHONGGUO DANGYANGYU YAO
Dangyangyu Kiln of China

- Beijing Yishu Bowuguan ed: ZHONGGUO DING YAO
Ding Kiln of China

- Beijing Yishu Bowuguan ed: ZHONGGUO LONGQUAN YAO
Series of Ancient Porcelain Kiln Sites: Longquan Kiln of China

- Beijing Yishu Bowuguan ed: ZHONGGUO XING YAO
Xing Kiln of China

- Beijing Yishu Bowuguan ed: ZHONGGUO YAOZHOU YAO
Yaozhou Kiln of China

- Ben Janssens Oriental Art: SEVENTEENTH CENTURY CHINESE BLUE AND WHITE PORCELAIN FROM THE PRIVATE COLLECTION OF EILEEN LESOUEF
- Benjamin J. Stein Oriental Art: LONGQUAN CELADONS
- Bernat Collection: IMPORTANT CHINESE CERAMICS AND WORKS OF ART
- Berthoud, Michael: AN ANTHOLOGY OF BRITISH CUPS
- Berthoud, Michael: A CABINET OF BRITISH CREAMERS
- Berthoud, Michael: A COMPENDIUM OF BRITISH CUPS
- Berthoud, Michael: H. & R. DANIEL 1822-1846
- Berthoud, Michael & Price, Lynne: DANIEL PATTERNS ON PORCELAIN
- Beurdeley, Michel & Cecile: CHINESE CERAMICS
- Beurdeley, Michel and Raindre, Guy: QING PORCELAIN
- Bi Keguan: GU CIPIAN
(Ceramic Shards)

- Blacker, J. F: CHATS ON ORIENTAL CHINA
- Bluett & Sons: CHINESE AND JAPANESE CERAMICS
- Bluett & Sons: CHINESE PORCELAIN OF THE 16TH TO 18TH CENTURIES FROM THE COLLECTION OF DR. C. M. FRANZERO
- Bluett & Sons: EARLY CHINESE CERAMICS FROM THE POSTAN COLLECTION
- Bluett & Sons: THE LEGACY OF PHRA RUANG
- Bluett & Sons Ltd: LATER CHINESE CERAMICS
- Bondy, Walter: KANG-HSI
- Bonhams: THE CUNLIFFE COLLECTION
- Bonhams: FINE CHINESE ART
- Bonhams: AN IMPORTANT EUROPEAN PRIVATE COLLECTION OF CHINESE EXPORT FIGURES
- Borstlap, A. V: JAPANESE TRADITIONAL CERAMICS
- Boulay, Anthony du: CHINESE PORCELAIN
- Boulay, Anthony du: CHINESE PORCELAIN
- Boulay, Anthony du: CHINESISCHES PORZELLAN
- Boulay, Anthony du: CHRISTIE'S PICTORIAL HISTORY OF CHINESE CERAMICS
- Bradley, H. G. ed: CERAMICS OF DERBYSHIRE 1750-1975
- Brankston, A. D: EARLY MING WARES OF CHINGTECHEN
- Branyan, L., French, Neal & Sandon, J: WORCESTER BLUE AND WHITE PORCELAIN 1751-1790
- Brinker, Helmut: THE DECOR STYLES OF SHANG WHITE POTTERY
- Brown, Roxanna M: THE CERAMICS OF SOUTH-EAST ASIA
- Brown, Roxanna M: THE CERAMICS OF SOUTH-EAST ASIA
- Brown, Roxanna M. et al: LEGEND AND REALITY: EARLY CERAMICS FROM SOUTH-EAST ASIA
- Brunner, Herbert: CHINESISCHES PORZELLAN IM RESIDENZMUSEUM MUNCHEN
- Buisseret Collection: CATALOGUE DE LA BELLE COLLECTION D'OBJETS D'ART PORCELAINES
- Burrell Collection: THE BURRELL COLLECTION: CHINESE STONEWARES AND PORCELAINS
- Burton, William: PORCELAIN
- Bushell, Stephen W: DESCRIPTION OF CHINESE POTTERY AND PORCELAIN
- Bushell, Stephen W: ORIENTAL CERAMIC ART
- Butterfields: TREASURES FROM THE HOI AN HOARD
- Butz, Herbert: KRAAKPORSELEIN AND THE IMPACT OF CHINESE EXPORT PORCELAIN ON EUROPEAN FINE AND APPLIED ARTS
- Cai Hebi: CHUANSHIPIN CHENGHUA CI
Everlasting Chenghua Porcelain

- Cai Jiwu & Jiang Yu ed: KUNSHAN PIAN YU: ZHONGGUO GUDAI TAOCI CHENLIE
The Jade of Kunshan: An Exhibition on the Ancient Ceramics of Zhejiang

- Cai Yuliang: HAI DE MENG HUA: QIANNIAN YI YU: XIANYOU JU SHOUCANG HAISHANG SICHOU ZHI LU NANHAI CHENCHUAN YIZHEN
(Ceramic Treasures from Shipwrecks on the Nanhai Maritime Silk Road in the Collection of Xianyou Ju)

- Canepa, Teresa: JINGDEZHEN TO THE WORLD
- Cao Qianli: HONGSE GUANYAO: WENGE CIQI
(The Red Imperial Kiln: Cultural Revolution Ceramics)

- Cao Qianli ed: HAN TANG CIQI JIANDING
(The Authentication of Chinese Ceramics from the Han to the Tang)

- Cao Xinyu: BIANSHI MINGDAI MINYAO QINGHUA GUAN
(Distinguishing Ming Dynasty Blue-and-White Jars from Local Kilns)

- Cardeiro, C. Philip: HIRADO WARE
- Carswell, John: CHINA AND ISLAM
- Carswell, John: IZNIK POTTERY
- Carswell, John et al: BLUE AND WHITE
- Castro, Nuno de: CHINESE PORCELAIN AND THE HERALDRY OF THE EMPIRE
- Chaffers, William: MARKS AND MONOGRAMS ON EUROPEAN AND ORIENTAL PORCELAIN
- Chai Zejun ed: SHANXI LIULI
(Glazed Tiles from Shanxi)

- Changsha Yao Ketizu: CHANGSHA YAO
(The Changsha Kiln)

- Chen Fengjiu ed: DANYANG TONGJING QINGCI BOWUGUAN: QINGCI ZHAI
(The Danyang Bronze Mirror and Celadon Museum: The Celadon Studio)

- Chen Hsin-hsiung: PENGHU SONG YUAN TAOCI
Shards of the Sung and Yuan Period Found in the Pescadores Islands

- Chen Jianzhong ed: DEHUA MINYAO QINGHUA
Dehua Folk Blue-and-White Wares

- Chen Wanli: TAOYONG
(Pottery Images)

- Chen Wanli: ZHONGGUO QINGCI SHILUE
(History of Chinese Porcelain)

- Chen Wenzeng ed: ZHONGGUO DING YAO
(China's Ding Kiln)

- Cheng Te-k'un: SOME CHINESE ISLAMIC 'MAGIC SQUARE' PORCELAIN
- Cheng Te-k'un: SZECHWAN POTTERY
- Cheng Te-k'un: T'ANG CERAMIC WARES OF CH'ANGSHA
- Cheng Te-k'un intro: EXHIBITION OF CHINESE CERAMICS FROM THE HSIAO-T'AO COLLECTION
- Chin, Lucas: THE CULTURAL HERITAGE OF SARAWAK
- China Guardian Auctions ed: SHENDE MING DAO: WUTAISHAN REN CANG QING DAOGUANG YU CI
(Qing Dynasty Imperial Porcelain of the Daoguang Reign in the Collection of the Man from Wutaishan)

- China Guardian Auctions; Leung Hiu Sun Michael ed: XIONG QI DIE LI: SHIQI SHIJI QINGHUA YU WUCAI CI TEZHAN
Commissioned Landscapes: Blue & White and Enamelled Porcelains of the Seventeenth Century

- China House of Arts: ARCHIVES
- China Institute of America: NEW "CHINA": PORCELAIN ART FROM JINGDEZHEN 1910-2012
- China Maritime Museum & Fuzhou Museum ed: QICHENG ZOU TIANXIA: WANJIAO YIHAO CHENCHUAN CHUSHUI WENWU DAZHAN TULU
Out to the World: Treasures from the Wan Reef I Shipwreck

- Chinese Porcelain Company: CHINESE CERAMIC SCULPTURE
- Chinese Porcelain Company: TRANSITORY AND TIMELESS
- Chou Chao-Hsiang: POTTERY OF THE CHOU DYNASTY
- Chou, Mark: A DISCOURSE ON HUNG HSIEN PORCELAIN
- Chow, E. T. & Drake, F. S: SUI-TANG: A STUDY OF SUI AND EARLY TANG PORCELANEOUS STONEWARE
- Christian Deydier Oriental Bronzes Ltd: CARAVANES SUR LA ROUTE DE LA SOIE
(Caravans on the Silk Road)

- Christie's: IMPORTANT CHINESE EXPORT PORCELAIN
- Christie's: FINE JAPANESE CERAMICS AND WORKS OF ART
- Christie's: FINE CHINESE EXPORT PORCELAIN, ENAMELS AND WORKS OF ART
- Christie's: THE IMPERIAL SALE
- Christie's: FINE AND IMPORTANT KOREAN CERAMICS AND WORKS OF ART
- Christie's: THE CERAMIC CARGO OF A MEDIEVAL SOUTH ASIAN TRADING VESSEL
- Christie's: THE VUNG TAU CARGO
- Christie's: THE HARDY COLLECTION OF EARLY CHINESE CERAMICS AND WORKS OF ART FROM THE SZE YUAN TANG
- Christie's: THE BLANCHE B. EXSTEIN COLLECTION OF FINE CHINESE SNUFF BOTTLES
- Christie's: THE COLLECTION OF EVELYN ANNENBERG HALL
- Christie's: FOR IMPERIAL APPRECIATION: FINE CHINESE CERAMICS FROM THE GREENWALD COLLECTION
- Christie's: THE YIQINGGE COLLECTION OF CHINESE CERAMICS
- Cixi Museum ed: SHANGLINHU YUEYAO
(The Yue Kilns at Shanglinhu)

- Cixian Bowuguan ed: CIZHOU YAO GU CI
(Ceramics from the Cizhou Kiln)

- Cleveland, Richard S: 200 YEARS OF JAPANESE PORCELAIN
- Clunas, Craig: THE BARLOW COLLECTION OF CHINESE CERAMICS, BRONZES AND JADES
- Cohen & Cohen: AFTER YOU!
- Cohen & Cohen: BEDTIME STORIES
- Cohen & Cohen: BIG IS BEAUTIFUL
- Cohen & Cohen: FROM POEMS TO PIGLETS
- Cohen & Cohen: SCHOOL'S OUT
- Cohen & Cohen: SOLDIER SOLDIER
- Cole, Fay-Cooper: CHINESE POTTERY IN THE PHILIPPINES
- Collections Baur: COLLECTIONS BAUR 57
- Collections Baur: COLLECTIONS BAUR 58
- Cook, G. S. et al: CHINESE WHITE WARES
- Copeland, Robert: SPODE & COPELAND MARKS
- Copeland, Robert: SPODE'S WILLOW PATTERN
- Le Corbeiller, Clare & Cooney Frelinghuysen, Alice: CHINESE EXPORT PORCELAIN
- Covell, Jon Carter & Covell, Alan: THE WORLD OF KOREAN CERAMICS
- Coysh, A. W: BLUE AND WHITE TRANSFER WARE
- Coysh, A. W: BLUE-PRINTED EARTHENWARE
- Coysh, A. W. & Henrywood, R. K: THE DICTIONARY OF BLUE-AND-WHITE PRINTED POTTERY 1780-1880
- Coysh, A. W. & Stefano, Frank Jr: COLLECTING CERAMIC LANDSCAPES
- Crick, Monique: THE FIRST CHINESE TRADE CERAMICS MADE TO ORDER FOR THE PORTUGUESE MARKET
- Crossman, Carl L: A DESIGN CATALOGUE OF CHINESE EXPORT PORCELAIN FOR THE AMERICAN MARKET
- Crowe, Yolande: EARLY ISLAMIC POTTERY AND CHINA
- Cui Jinxin: XIN ZHONGGUO CI GUAN
(Ceramic Vessels from New China)

- Cui Jinxin: XIN ZHONGGUO CI PAN
(Ceramic Plates from New China)

- Cui Jinxin ed: WENGE CIHU TUJIAN
(An Illustrated Compendium of Cultural Revolution Ceramic Teapots)

- Cultural Relics and Archaeology Institute of Xianyang City: XIANYANG SHILIUGUO MU
Sixteen Kingdom Tombs in Xianyang

- Cumming, Robert & Berthoud, Michael: MINTON PATTERNS OF THE FIRST PERIOD
- Curtis, Julia: TRADE TASTE AND TRANSFORMATION: JINGDEZHEN PORCELAIN FOR JAPAN 1620-1645
- David, Lady: ILLUSTRATED CATALOGUE OF CH'ING ENAMELLED WARES
- David, Lady: ILLUSTRATED CATALOGUE OF CH'ING ENAMELLED WARES
- David, Sir Percival: THE T'AO SHUO AND 'THE ILLUSTRATIONS OF POTTERY MANUFACTURE'
- Davids, Roy & Jellinek, Dominic: PROVENANCE
- DESIGNS AS SIGNS
- Dexel, Thomas: CHINESISCHE TONFIGUREN
- Dickerson, John: RAKU HANDBOOK
- Dingwall, Kenneth: THE DERIVATION OF SOME KAKIEMON DESIGNS ON PORCELAIN
- Dofflemyer, Virginia: SOUTHEAST ASIAN CERAMICS
- DONG TIAN CI YUN: LILING YAO ZHONGGUTANG YUANDAI YIZHI CHUTU CIQI JINGCUI
(A Selection of Yuan Dynasty Ceramics Excavated from the Zhonggu Embankment at the Liling Kiln Site)

- Drakard, D. & Holdway, P: SPODE PRINTED WARE
- du Sartel, O: LA PORCELAINE DE CHINE - ORIGINES, FABRICATION, DECORS ET MARQUES
- Duan Haiqun ed: PENG YOUXIAN JINIAN JI: HUAJIA TAOCI YISHUJIA
Autograph Book of Peng Youxian The Painter and Artist of Chinaware

- Duan Xiaoqiang ed: MAJIAYAO WENHUA
(The Majiayao Culture)

- Dudson, Audrey: DUDSON
- Earle, Joe: CONTEMPORARY CLAY
- East Fresian Tea Museum: MELK EN BLOED
- East Zhejiang Museum of Yue Celadon Ware ed: DIE CUI: ZHE DONG YUEYAO QINGCI BOWUGUAN CANG QINGCI JINGPIN
Vibrant Greens: Celadon Glazes over Two Millennia: Masterpieces from the East Zhejiang Museum of Yue Celadon Ware

- Ecke, Gustav: HUI HSIEN WARE IN THE COLLECTION OF THE HONOLULU ACADEMY OF ARTS
- Ecke, Gustav: ONCE AGAIN HUI-HSIEN: FRAUD AND AUTHENTICITY OF THE FIGURINES
- Eisei Bunko: GEN NO CHATO MEIHINTEN
(Exhibition of Tea Ware)

- Elisseeff, V: CERAMIQUES DE TCH'ANG-CHA
- Elisseeff, Vadime et al: CAHIERS DE LA CERAMIQUES DU VERRE ET DES ART DU FEU - 55 - CHINA ISSUE
- Emerson, Julie; Jennifer Chen and Mimi Gardner Gates: PORCELAIN STORIES
- Erdmann, Kurt: EIN UNBEKANNTER TYP FRUHISLAMISCHER KERAMIK
- Eskenazi: EARLY CHINESE CERAMICS AND WORKS OF ART
- Eskenazi: QING PORCELAIN FROM A PRIVATE COLLECTION
- Eskenazi: JUNYAO
- ESSAYS IN HONOUR OF PROF. DR. TSUGIO MIKAMI ON HIS 77TH BIRTHDAY - CERAMICS
- Exley, C. L: A HISTORY OF THE TORKSEY AND MANSFIELD CHINA FACTORIES
- Fan Jianchuan: WENGE CIQI TUJIAN
The Cultural Revolution Porcelain Wares

- FANCHANG YAO: QINGBAI CI JICUI
(Qingbai Wares from the Fanchang Kiln)

- Fang Jingcheng: WUZHOU YAO JINGCUI
(Treasures from the Wuzhou Kiln)

- Far Eastern Ceramic Group: FAR EASTERN CERAMIC BULLETIN 1-12
- Far Eastern Ceramic Group: FAR EASTERN CERAMIC BULLETIN 25
- Far Eastern Ceramic Group: FAR EASTERN CERAMIC BULLETIN 40
- Faulkner, R. F. J. & Impey, O. R: SHINO AND ORIBE KILN SITES
- Feddersen, Martin: CHINESE PORCELAIN
- Feller, John Quentin: THE CANTON FAMILLE ROSE PORCELAINS
- Feng Hsien-Ming: IMPORTANT FINDS OF ANCIENT CHINESE CERAMICS SINCE 1949
- Feng Hsien-Ming: REPORT ON THE INVESTIGATION OF KILN-SITES OF JU-TYPE WARE AND CHUN WARE IN LIN-JU HSIEN, HONAN
- Feng Xianming: ZHONGGUO GU TAOCI WENXIAN JISHI: SHANG CE
Annotated Collection of Historical Documents on Ancient Chinese Ceramics: Vol. 1

- Feng Xiaoqi ed: GUDAI WAIXIAO CIQI YANJIU
The Research of Ancient Export Porcelain

- Feng, Rebecca: ILLUSTRATED CATALOGUE OF MING AND MING STYLE POLYCHROME WARES
- Feng, Rebecca: MING COLOURS
- Figgess, Sir John: THE GLAZED POTTERY IN THE SHOSOIN
- Fondation Baur; Crick, Monique, Lam, Peter et al: A MILLENNIUM OF MONOCHROMES
- Frank, Ann: CHINESE BLUE AND WHITE
- Frasche, Dean F: SOUTHEAST ASIAN CERAMICS
- Frasche, Dean F: SOUTHEAST ASIAN CERAMICS
- Fu Yang: QINGHUA CIQI
(Blue-and-White Porcelain)

- Fu Zhenlun: MINGDAI CIQI GONGYI
(The Art of Ming Ceramics)

- Fujimoto Shozo ed: KOBIJUTSU 25
Kobijutsu, A Quarterly Review of Fine Arts, Number 25, March 1969

- Fujioka Ryoichi: MING ENAMELLED WARES
- Fujiyama City Museum of Folklore: AN EXHIBITION OF 19TH CENTURY CERAMICS OF KAGA, ETCHU AND NOTO PENINSULA
- Fukuoka Prefectural Museum of Art: RICHO TOJI 500-NEN NO BI
Glory of Korean Pottery and Porcelain of the Yi Dynasty

- Fundacao Oriente: CAMINHOS DA PORCELANA: DINASTIAS MING E QING
- Fung Ping Shan Museum: DEHUA WARES
- Fung Ping Shan Museum: EXHIBITION OF CARVED PORCELAIN
- Fung Ping Shan Museum: EXHIBITION OF CERAMIC FINDS FROM ANCIENT KILNS IN CHINA
Zhongguo Gu Yaozhi Cipian Zhanlan

- Fung Ping Shan Museum: EXHIBITION OF SHIWAN WARES
- Fung Ping Shan Museum: GREEN WARES FROM ZHEJIANG
- Gabszewicz, A. & Jellicoe, R: ISLEWORTH PORCELAIN
- Galerie Georges Petit: CATALOGUE DE CERAMIQUE DE LA CHINE: LES BISCUITS VERTS, EMAILLES JAUNE, AUBERGINE ET NOIR MING, KANGHI, YUNGCHING ET KIENLONG
- Ganse, Shirley: CHINESE EXPORT PORCELAIN
- Ganse, Shirley: CHINESE PORCELAIN
- Gansu Provincial Museum ed: JIANGHU MING CI: YIWANLI ZHAN
Imari: Japanese Porcelain of the Edo Period Exported to Europe

- Gardner, Pamela: BILLINGSLEY, BRAMPTON AND BEYOND
- Garner, Harry: EARLY CHINESE CRACKLED PORCELAIN
- Garner, Sir Harry M: CHINESE EXPORT ART IN SCHLOSS AMBRAS
- Garner, Sir Harry M: ORIENTAL BLUE AND WHITE
- Garner, Sir Harry M: ORIENTAL BLUE AND WHITE
- Garner, Sir Harry M: ORIENTAL BLUE AND WHITE
- Garner, Sir Harry M: ORIENTAL BLUE AND WHITE
- Garner, Sir Harry M. intro: THE ARTS OF THE CH'ING DYNASTY
- Garner, Sir Harry M. intro: CHINESE BLUE AND WHITE PORCELAIN
- Garner, Sir Harry M. intro: ENAMELLED POLYCHROME PORCELAIN OF THE MANCHU DYNASTY (1644-1912)
- Ge Jifang: CHUGOKU TOJI ZENSHU 29 - CHINESE CERAMICS IN CHINESE COLLECTIONS 29
- Geng Baochang: MING QING CIQI JIANDING (MINGDAI BUFEN)
(Expert Evidence on Ming and Qing Ceramics - Ming Period Section)

- Geng Baochang: MING QING CIQI JIANDING (QINGDAI BUFEN)
(Expert Evidence on Ming and Qing Ceramics - Qing Period Section)

- Geng Dongsheng ed: MING QING DEHUA BAICI
(Ming and Qing Dynasty Blanc-de-Chine)

- Geng Dongsheng ed: QING QIANLONG FALANGCAI RONGHUA FUGUI DENGLONG ZUN
A Magnificent Falangcai Lantern-Shaped Vase

- Geng Dongsheng ed: TAOCHENG YAQI - DESHANTANG CANGZHEN
Porcelain Masterpieces from the Deshantang Family Collection

- GENSHOKU NIHON NO BIJUTSU 30: SHORAI BIJUTSU: TOGEI
(Japanese Art in Colour 30: Imported Art: Ceramics)

- Gifu Prefectural Museum: EXHIBITIONS AND MEIJI CERAMICS
- Godden, Geoffrey: BRITISH PORCELAIN
- Godden, Geoffrey: CHAMBERLAIN-WORCESTER PORCELAIN 1788-1852
- Godden, Geoffrey: COALPORT & COALBROOKDALE PORCELAINS
- Godden, Geoffrey: EIGHTEENTH-CENTURY ENGLISH PORCELAIN
- Godden, Geoffrey: ENCYCLOPAEDIA OF BRITISH POTTERY AND PORCELAIN MARKS
- Godden, Geoffrey: GODDEN'S GUIDE TO ENGLISH PORCELAIN
- Godden, Geoffrey: GODDEN'S GUIDE TO EUROPEAN PORCELAIN
- Godden, Geoffrey: GODDEN'S GUIDE TO IRONSTONE STONE & GRANITE WARES
- Godden, Geoffrey: THE HANDBOOK OF BRITISH POTTERY & PORCELAIN MARKS
- Godden, Geoffrey: AN ILLUSTRATED ENCYCLOPAEDIA OF BRITISH POTTERY AND PORCELAIN
- Godden, Geoffrey: THE ILLUSTRATED GUIDE TO LOWESTOFT PORCELAIN
- Godden, Geoffrey: THE ILLUSTRATED GUIDE TO RIDGWAY PORCELAINS
- Godden, Geoffrey: AN INTRODUCTION TO ENGLISH BLUE-AND-WHITE PORCELAINS
- Godden, Geoffrey: LOWESTOFT PORCELAINS
- Godden, Geoffrey: RIDGWAY PORCELAINS
- Godden, Geoffrey: STAFFORDSHIRE PORCELAIN
- Godden, Geoffrey A: MINTON POTTERY & PORCELAIN OF THE FIRST PERIOD
- Goddio, F., Pierson, S., Crick, M: SUNKEN TREASURE
- Golombek, Lisa et al: TAMERLANE'S TABLEWARE
- Gompertz, G: KORYO WHITE PORCELAIN
- Gompertz, G. St G. M: GILDED WARES OF SUNG AND KORYO
- Gompertz, G. St G. M: KORYO WARES AND YING-CH'ING
- Gompertz, G. St. G. M: CELADON WARES
- Gompertz, G. St. G. M: CHINESE CELADON WARES
- Gompertz, G. St. G. M: KOREAN CELADON AND OTHER WARES OF THE KORYO PERIOD
- Gompertz, G. St. G. M: KOREAN POTTERY AND PORCELAIN OF THE YI PERIOD
- Gong Qinghui ed: MINGUO ZAOQI GAOCENG GUANLIAO DE CIQI
The Upper Bureaucrat Porcelain in Early of the Republic

- Gongwangfu Museum ed: MEI XIANG CUI YA: SICHUAN SUINING SONGDAI YAO CANG CIQI ZHAN
Suining of Sichuan Province Song Dynasty Cellaring Chinaware Exhibition

- GONGYI BAIHE YAO KAOGU XIN FAXIAN
The New Archaeological Discovery at Baihe Kiln Site in Gongyi

- GONGYI HUANGYE TANG SANCAI
Tricolour-Glazed Wares of Tang Dynasty from Huangye in Gongyi

- GONGYI HUANGYE YAO
Gongyi Huangye Kiln

- Gongyi Municipal Office for Preservation of Ancient Monuments: HUANGYE TANG SANCAI YAO
Three-colour Glazed Pottery Kilns of the Tang Dynasty at Huangye

- Gordon, Elinor: COLLECTING CHINESE EXPORT PORCELAIN
- Gorham, Hazel H: JAPANESE AND ORIENTAL POTTERY
- Gorham, Hazel H: JAPANESE AND ORIENTAL POTTERY
- Goto Art Museum: HOKURIKI NO KOTO: ECHIZEN, SUZU
- Gotoh Art Museum: CHUKOKU CHIHO NO KOTO
- Gotoh Art Museum: ELECTRIC COLORS: CERAMIC CREATIONS BY HIRAGA GENNAI
- Gotuaco, Larry, Rita Tan & Allison Diem: CHINESE AND VIETNAMESE BLUE AND WHITE WARES FOUND IN THE PHILIPPINES
- Gotuaco, Larry, Rita Tan & Allison Diem: CHINESE AND VIETNAMESE BLUE AND WHITE WARES FOUND IN THE PHILIPPINES
- Grau-Abaya, Consuelo: THE BROWN WARES
- Gray, Basil: EARLY CHINESE POTTERY AND PORCELAIN
- Gray, Basil: AN EXHIBITION OF CHINESE CERAMICS FROM SIR ALAN BARLOW'S COLLECTION
- Gray, Basil intro: THE CERAMIC ART OF CHINA
- Gray, Basil intro: PRE-T'ANG WARES
- Gray, Basil intro: WARES OF THE T'ANG DYNASTY
- Gray, Solveig & Anita: A CATALOGUE OF ORIENTAL CERAMICS AND WORKS OF ART
- Greene Collection: THE MR. AND MRS. HENRY JEWETT GREENE MEMORIAL COLLECTION OF FAR EASTERN CERAMICS
- Greensted, Mary and Peter Hardie: CHINESE CERAMICS
- Griessmaier, von V: ZWEI CHINESISCHE PORZELLANTELLER UND IHRE EUROPAISCHEN NACHAHMUNGEN
- Griffing, Robert P: THE ART OF THE KOREAN POTTER
- Grobbelaar, Esther: CHINESE EXPORT CERAMICS IN CAPE TOWN: SOUTH AFRICAN CULTURAL HISTORY MUSEUM
- Gross, Fritz: DIE BLAU-WEISSEN ASIATISCHEN PORSELLANE IN SCHLOSS FAVORIT BEI RASTATT
(Chinese Blue-and-White Porcelain in Schloss Favorit)

- GU YUE CI YUN: ZHEJIANG CHUTU SHANG ZHOU YUANSHI CI JICUI
(Fine Proto-Ceramics of the Shang and Zhou Dynasties Excavated in Zhejiang Province)

- Guan Mingcheng: KOUHAO TAOCI
Slogan Ceramics

- Guan Mingcheng: KOUHAO TAOCI XUJI
Slogan Ceramics (A Supplement)

- Guan Quanshui ed: MING QING MINYAO QINGHUA CI YAN
(Ming and Qing Dynasty Blue-and-White Porcelain Inkstones from Local kilns)

- Guangdong Provincial Museum ed: MENG HUI DA TANG: SHENGTANG YISHU YU SHENGHUO ZHAN
(Dreams of a Great Era: Exhibition of Art and Life at the Peak of the Tang Dynasty)

- Guangxi Museum ed: GUANGXI BOWUGUAN GU TAOCI JINGCUI
Gems of Ancient Ceramics in Guangxi Museum

- Guerin, Nicol & van Oenen, Dick: THAI CERAMIC ART: THE THREE RELIGIONS
- Gugong Ceramics Research Centre: GUGONG BOWUYUAN CANG GU TAOCI ZILIAO XUANCUI
(Highlights of Ceramic Research Material in the Collection of the Gugong Museum)

- Gugong Museum: GUGONG BOWUYUAN CANGPIN DAXI: TAOCI BIAN 1: XINSHIQI SHIDAI ZHI HANDAI
Compendium of Collections in the Palace Museum: Ceramics 1: From the Neolithic Age to the Han Dynasty

- Gugong Museum: GUGONG BOWUYUAN CANGPIN DAXI: TAOCI BIAN 4: SUI TANG WUDAI (YI)
Compendium of Collections in the Palace Museum: Ceramics 4: Sui (581-618) Tang (618-907) and Five Dynasties (907-960) (I)

- Gugong Museum: GUGONG BOWUYUAN CANGPIN DAXI: TAOCI BIAN 5: SUI TANG WUDAI (ER)
Compendium of Collections in the Palace Museum: Ceramics 5: Sui (581-618) Tang (618-907) and Five Dynasties (907-960) (II)

- Gugong Museum: GUGONG BOWUYUAN CANGPIN DAXI: TAOCI BIAN 21: QING SHUNZHI KANGXI (YI)
Compendium of Collections in the Palace Museum: Ceramics 21: Qing: Shunzhi and Kangxi (I)

- Gugong Museum: GUGONG BOWUYUAN CANGPIN DAXI: TAOCI BIAN 22: QING SHUNZHI KANGXI: (ER)
Compendium of Collections in the Palace Museum: Ceramics 22: Shunzhi (1644-1661) and Kangxi (1662-1722) Periods of Qing Dynasty (II)

- Gugong Museum: GUGONG BOWUYUAN CANGPIN DAXI: TAOCI BIAN 23: QING SHUNZHI KANGXI: (SAN)
Compendium of Collections in the Palace Museum: Ceramics 23: Qing Shunzhi and Kangxi: Part 3

- Gugong Museum: GUGONG BOWUYUAN CANGPIN DAXI: TAOCI BIAN 24: QING SHUNZHI KANGXI: (SI)
Compendium of Collections in the Palace Museum: Ceramics 24: Shunzhi (1644-1661) and Kangxi (1662-1722) Periods of Qing Dynasty (IV)

- Gugong Museum: JIN TANG CIQI
(Porcelain from the Jin to the Tang)

- Gugong Museum: FALANGCAI FENCAI
Porcelains with Cloisonne Enamel Decoration and Famille Rose Decoration

- Gugong Museum: ZISHA QI
Purple Sandy Clay

- Gugong Museum: ZAYOUCAI SUSANCAI
Miscellaneous Enamelled Porcelains and Plain Tricoloured Porcelains

- Gugong Museum: DING CI YAJI: GUGONG BOWUYUAN ZHENCANG JI CHUTU DINGYAO CIQI HUICUI
Selection of Ding Ware: The Palace Museum's Collection and Archaeological Excavation

- Gugong Museum: GUAN YAO CIQI
The Guan Kilns

- Gugong Museum: GUGONG BOWUYUAN CANG CI XUANJI
(Selection of Porcelains from the Palace Museum Collection)

- Gugong Museum: GUGONG BOWUYUAN CANG DEHUA YAO CIQI
Dehua Wares Collected by the Palace Museum

- Gugong Museum: GUGONG BOWUYUAN CANG MINGCHU QINGHUACI
(An Exhibition of Early Ming Blue-and-White Porcelain in the Collection of the Gugong Museum, Beijing)

- Gugong Museum: GUGONG BOWUYUAN CANG QINGDAI JINGDEZHEN MINYAO CIQI
The Porcelain of Jingdezhen Civilian Kiln of Qing Dynasty in the Collection of the Palace Museum

- Gugong Museum comp; Zhao Congyue ed: GUGONG BOWUYUAN CANG SHENDETANG KUAN CIQI
Porcelains with Inscriptions of Shendetang Collected by the Palace Museum

- Gugong Museum: GUGONG BOWUYUAN CANG YUANDAI CIQI
Porcelains of Yuan Dynasty Collected by the Palace Museum

- Gugong Museum: GUGONG BOWUYUAN CANG YUZHI SHI TAOCIQI
Poem and Porcelain: The Yu Zhi Shi Ceramics in the Palace Museum

- Gugong Museum: GUGONG JINGDIAN: YIXING ZISHA TUDIAN
Classics of the Forbidden City: Yixing Zisha

- Gugong Museum: JUN CI YA JI: GUGONG BOWUYUAN ZHENCANG JI CHUTU JUNYAO CIQI HUICUI
Selection of Jun Ware: The Palace Museum's Collection and Archaeological Excavation

- Gugong Museum: MING QING YUYAO CIQI: GUGONG BOWUYUAN YU JINGDEZHEN TAOCI KAOGU XIN CHENGGUO ZHAN
The Porcelain of Imperial Kiln in Ming and Qing Dynasties: The New Achievements on Ceramic Archaeology of the Palace Museum and Jingdezhen

- Gugong Museum: MINGDAI CHENGHUA YUYAO CIQI: JINGDEZHEN YUYAO YIZHI CHUTU YU GUGONG BOWUYUAN CANG CHUANSHI CIQI DUIBI
Imperial Porcelains from the Reign of Chenghua in the Ming Dynasty: A Comparison of Porcelains from the Imperial Kiln Site at Jingdezhen and Imperial Collection of the Palace Museum

- Gugong Museum: MINGDAI HONGWU YONGLE YUYAO CIQI: MINGDAI XUANDE YUYAO CIQI: JINGDEZHEN YUYAO YIZHI CHUTU YU GUGONG BOWUYUAN CANG CHUANSHI CIQI DUIBI
Imperial Porcelains from the Reigns of Hongwu and Yongle in the Ming Dynasty: Imperial Porcelains from the Reign of Xuande in the Ming Dynasty: A Comparison of Porcelains from the Imperial Kiln Site at Jingdezhen and the Imperial Collection of the Palace Museum

- Gugong Museum: MINGDAI JIAJING LONGQING WANLI YUYAO CIQI ZHAN; JINGDEZHEN YUYAO YIZHI CHUTU YU GUGONG BOWUYUAN CANG CHUANSHI CIQI DUIBI
Exhibition of Ming Dynasty Official Porcelains from the Jiajing, Longqing and Wanli Periods: A Comparison of Porcelains from the Imperial Kiln Site at Jingdezhen and Imperial Collection of the Palace Museum

- Gugong Museum: MINGDAI ZHENGTONG JINGTAI TIANSHUN YUYAO CIQI: JINGDEZHEN YUYAO YIZHI CHUTU YU GUGONG BOWUYUAN CANG CHUANSHIU CIQI DUIBI
Imperial Porcelains from the Reigns of Zhengtong, Jingtai and Tianshun in the Ming Dynasty: A Comparison of Porcelains from the Imperial Kiln Site at Jingdezhen and the Imperial Collection of the Palace Museum

- Gugong Museum: QING KANGXI QINGHUA CIQI
The Palace Museum's Collection of Blue and White Porcelains from Kangxi Period of Qing Dynasty

- Gugong Museum: RU CI YA JI: GUGONG BOWUYUAN ZHENCANG JI CHUTU RUYAO CIQI HUICUI
Selection of Ru Ware: The Palace Museum's Collection and Archaeological Excavation

- Gugong Museum: TAOCI XUANJI
(A Selection of Ceramics)

- Gugong Museum: WAN ZI QIAN HONG: ZHONGGUO GUDAI HUA MU TICAI WENWU TEZHAN
(A Myriad Purples and a Thousand Reds: Special Exhibition of Ancient Chinese Artifacts with Flower and Tree Themes)

- Gugong Museum: ZHENG ZHENDUO JUANXIAN DAJIA
(Zheng Zhenduo's Gift to the Nation)

- Gugong Museum ed: TIANXIA LONGQUAN: LONGQUAN QINGCI YU QUANQIUHUA
Longquan of the World: Longquan Celadon and Globalization

- Guilin Bowuguan: GU CI FENGYUN: GUILIN BOWUGUAN CANG MINGDAI MEIPING SHANGXI
(The Style and Essence of Ancient Ceramics: Ming Dynasty Meiping Vases in the Collection of the Guilin Museum)

- Gulland Collection: A HANDBOOK TO THE W. G. GULLAND BEQUEST OF CHINESE PORCELAIN
- Guo Xuelei & Kong Fanzhu ed: MINGCI JUZHEN: SHANXI MINJIAN CANG CI JINGCUI
(Fine Ceramics of the Ming Period from Private Collections in Shanxi Province)

- Guo Xuelei & Xie Zhen ed: ZHONG XI JIAORONG: CAIHUA TANG CANG WENZHANG CIQI XUANCUI
Cultural and Commercial Exchanges Between China and the West: A Collection of Chinese Armorial Porcelain from Caihua Tang

- Guy, John: ORIENTAL TRADE CERAMICS IN SOUTHEAST ASIA
- Gyllensvard, Bo: CHINESE CERAMICS IN THE CARL KEMPE COLLECTION
- Gyllensvard, Bo: KINA OCH NORDEN
- Gyllensvard, Bo: RECENT FINDS OF CHINESE CERAMICS AT FOSTAT 1-2
- Gyllensvard, Bo & Wirgin, Jan: EN KINASAMARLES GAVA
(The Gift of a China-Collector)

- Haggar, Reginald: ENGLISH COUNTRY POTTERY
- Haggar, Reginald: THE MASONS OF LANE DELPH
- Haggar, Reginald: STAFFORDSHIRE CHIMNEY ORNAMENTS
- Haggar, Reginald & Adams, Elizabeth: MASON PORCELAIN & IRONSTONE 1796-1853
- Haggar, Reginald intro: JAMES AND CHARLES WHITEHEAD
- Hajek, Lubor and Kesner, Ladislav: CINSKE HROBOVE FIGURY
- Hakone Bijutsukan & Atami Bijutsukan ed: SELECTED CATALOGUE OF HAKONE ART MUSEUM, ATAMI ART MUSEUM VOL. II
Hakone Bijutsukan, Atami Bijutsukan Meihin Zuroku Dai Nishu : Tojiki

- Halfpenny, Pat: ENGLISH EARTHENWARE FIGURES 1740-1840
- Halfpenny, Pat ed: PENNY PLAIN TWOPENCE COLOURED
- Halls: ANTIQUE FURNITURE, ORIENTAL CERAMICS, WORKS OF ART
- Hamer, Frank: THE POTTER'S DICTIONARY OF MATERIALS AND TECHNIQUES
- Hampson, Rodney: LONGTON POTTERS 1700-1865
- Hampson, Rodney: POTTERY REFERENCES IN THE STAFFORDSHIRE ADVERTISER 1795-1865
- Han Bowen: GANSU CAITAO
Painted Pottery From Gansu

- Han Qilou: JIANSHI ZISHA HU
(Appreciating Clayware Teapots)

- Han Qilou & Xia Junwei: ZHONGGUO LIDAI ZISHA MINGHU ZHENSHANG
(The Connoisseurship of Chinese Zisha Teapots)

- Hang Tian: AN SIYUAN JIUCANG GU TAOCI XUANCUI
Selections of Chinese Ceramics from the Robert H. Ellsworth Collection

- Hangzhou Southern Song Guan Kiln Museum ed: CHANG'AN CHUN: QI ZHI JIU SHIIJI DE DA TANG QIYONG
(Chang'an Spring: Objects Used in the Great Tang Dynasty Dating from the 7th to 9th Centuries)

- Hangzhou Southern Song Guan Kiln Museum ed: HAIGUO TIANQING: HANGZHOU NANSONG GUANYAO BOWUGUAN CANG QINGDAI WAIXIAO QINGHUACI JINGPIN
Blue and White: Qing Dynasty Export Porcelain in the Collection of Hangzhou Southern Song Guan Kiln Museum

- Hansford, Howard: HUI HSIEN POTTERY IN THE COLLECTION OF MR. DENNIS M. COHEN
- Hardy, Sheila Yorke: KU YUEH HSUAN - A NEW HYPOTHESIS
- Harrison-Hall, Jessica: DAYING BOWUGUAN CANG ZHONGGUO MINGDAI TAOCI
Catalogue of Ming Ceramics in the British Museum

- Harrison-Hall, Jessica: THE HISTORY OF THE CHINESE EXPORT PORCELAIN COLLECTION IN THE BRITISH MUSEUM
- Harrisson, Barbara: CERAMIC TRADE ACROSS THE SOUTH CHINA SEA c. AD 1350-1650
- Harrisson, Barbara: ORIENTAL CELADON
- Harrisson, Barbara: SWATOW IN HET PRINCESSEHOF
- Hatcher, Captain Michael: THE NANKING CARGO
- Hayashiya Seizo and Trubner, Henry: CHINESE CERAMICS FROM JAPANESE COLLECTIONS
- He Jun & Jingdezhen Folk Kilns Museum ed: HUTIAN GU YAO
(The Ancient Hutian Kiln)

- He Ruzhen & He Hong: YUAN QINGHUA CI DE GUSHI
The Story of Yuan Blue-and-White Porcelain

- He Zhengguang et al ed: GUDAI TAOCI DAQUAN (QUAN TAO)
- Hebei Provincial Museum ed: MING YAO MING CI
(Famous Ceramics from Famous Kilns)

- Heine-Geldern, Robert: PREHISTORIC RESEARCH IN THE NETHERLANDS INDIES
- Hempel, Rose: ASIATISCHE ABTEILUNG
- Hempel, Rose: TAUSEND JAHRE CHINESISCHE KERAMIK AUS PRIVATBESITZ
- Henan Provincial Cultural Relics Research Institute and Baofeng Ru Wares Museum ed: MENG YUN TIAN QING: BAOFENG QINGLIANGSI RUYAO ZUIXIN CHUTU CIQI JICUI
(A Choice Selection of the Most Recently-Excavated Ru Wares from the Kiln Site at Qingliangsi near Baofeng)

- Henan Provincial Museum: HENAN GUDAI TAOSU YISHU
Pottery Art in Ancient Henan

- Henan Provincial Museum ed: CONTACT EARTH AND CONTRACT WITH THE EARTH
First Central China International Ceramics Biennale

- Henderson, Gregory: KOREAN CERAMICS: AN ART'S VARIETY
- Henrywood, R. K: RELIEF-MOULDED JUGS 1820-1900
- Hentze, C: LES FIGURINES DE LA CERAMIQUE FUNERAIRE
- Hetherington, A. L: CHINESE CERAMIC GLAZES
- Hetherington, A. L: THE EARLY CERAMIC WARES OF CHINA
- Hetherington, A. L: THE EARLY CERAMIC WARES OF CHINA
- Hetherington, A. L. intro: CELADON WARES
- Hillis, Maurice: THE LIVERPOOL PORCELAINS
- Hinton, M. & Impey, O. ed: KENSINGTON PALACE AND THE PORCELAIN OF QUEEN MARY II
- Hinton, Mark & Impey, Oliver: KAKIEMON
- Hoarkova, Milena: CHINESE CERAMICS - CINSKA KERAMIKA
- Hobson, R. L: A CATALOGUE OF CHINESE POTTERY AND PORCELAIN
- Hobson, R. L: THE GEORGE EUMORFOPOULOS COLLECTION: CATALOGUE OF THE CHINESE, COREAN AND PERSIAN POTTERY AND PORCELAIN
- Hobson, R. L: THE WARES OF THE MING DYNASTY
- Hobson, R. L. & Hetherington, A. L: THE ART OF THE CHINESE POTTER
- Hochstadter, Walter: EARLY CHINESE CERAMICS IN THE BUFFALO MUSEUM OF SCIENCE
- Hochstadter, Walter: POTTERY AND STONEWARES OF SHANG, CHOU AND HAN
- Hogben, Carol: L'ART DE BERNARD LEACH
- Holgate, David: NEW HALL
- Holgate, David: NEW HALL AND ITS IMITATORS
- Holley, Andrew and Jean Martin: ILLUSTRATED CATALOGUE OF COLONEL WILLIAM THOMLINSON'S COLLECTION OF CHINESE 18TH CENTURY EXPORT PORCELAIN
- Honey, W. B: WEDGWOOD WARE
- Honey, William Bowyer: THE CERAMIC ART OF CHINA AND OTHER COUNTRIES OF THE FAR EAST
- Honey, William Bowyer: COREAN POTTERY
- Honey, William Bowyer: COREAN POTTERY
- Honey, William Bowyer intro: MING BLUE-AND-WHITE PORCELAIN
- Hong Kong Museum of Art: AN ANTHOLOGY OF CHINESE CERAMICS
- Hong Kong Oriental Ceramic Society: CH'ING POLYCHROME PORCELAIN
- Hong Kong Oriental Ceramic Society: ORIENTAL CERAMIC SOCIETY OF HONG KONG, BULLETIN NUMBER TWELVE 1998-2001
- Hong Kong Oriental Ceramic Society: ORIENTAL CERAMIC SOCIETY OF HONG KONG, BULLETIN NUMBER 2
- Hong Kong Oriental Ceramic Society: ORIENTAL CERAMIC SOCIETY OF HONG KONG, BULLETIN NUMBER 5
- Hong Kong Oriental Ceramic Society: ORIENTAL CERAMIC SOCIETY OF HONG KONG, BULLETIN NUMBER 6
- Hong Kong Oriental Ceramic Society: ORIENTAL CERAMIC SOCIETY OF HONG KONG, BULLETIN NUMBER SEVEN
- Hong Kong University Museum of Art: ZANDE LOU QINGDAI GUANYAO DANSEYOU CIQI
Qing Imperial Monochromes: The Zande Lou Collection

- Honolulu Academy of Arts: YAKIMONO: 4000 YEARS OF JAPANESE CERAMICS
- Horim Art Museum: SELECTED ITEMS OUT OF HORIM ART MUSEUM
(Celadons I)

- Horim Art Museum: SELECTED ITEMS OUT OF HORIM ART MUSEUM
(Celadons II)

- Hotel Drouot: COLLECTION A. DESMAZIERES: LES MONOCHROMES DE LA CHINE
(Chinese Monochromes from the Desmazieres Collection...)

- Howard, David Sanctuary: THE CHOICE OF THE PRIVATE TRADER
- Howard, David Sanctuary and Ayers, John: CHINA FOR THE WEST
- Howard, David Sanctuary and Ayers, John: MASTERPIECES OF CHINESE EXPORT PORCELAIN
- Hsiang Yuan-pien (Guo Baochang & Ferguson, John ed.): NOTED PORCELAINS OF SUCCESSIVE DYNASTIES
Xiaozhu Xiang Shi Lidai Ming Ci Tupu

- Hu Dongpo et al. ed: JINGDEZHEN MINGDAI YU CI YIZHI CHUTU CIQI FENXI YANJIU
(Analysis and Research into Excavated Ming Dynasty Imperial Ceramics from Sites in Jingdezhen)

- Hu Shangde ed: JINGYITANG CANG CI
(Porcelain from the Jingyitang Collection)

- Huang Chunhuai & Zheng Jinle ed: ZHONGGUO BAI DEHUA BAICI JIANSHANG
Chinese White

- Huang Jianliang & Huang Yijia ed: JINGXI ZISHAQI
(Earthenwares from Jingxi)

- Huang Naihai: ZHUSHAN BA YOU CIHUA DAXI
(A Compendium of Ceramic Paintings by the Eight Friends of Zhushan (Zhushan Ba You))

- Huang Ting & Li Bingyan ed: NANGUO CI ZHEN: CHAOZHOU YAO XUESHU YANTAOHUI LUNWEN JI
Proceedings of Conference on Chaozhou Ceramics

- Huang Zhenquan ed: JINDAI ZISHA MINGHU ZHENPIN
(Fine Twentieth-Century Yixing Zisha Teapots)

- HUANGHE CAITAO: HUAXIA WENMING XUANLI DE SHUGUANG
Painted Pottery of Huanghe River Reaches - Gorgeous Twilight of Cathaysian Civilization

- Hubei Provincial Museum: FULIANG CUISE: JIANGXI JINGDEZHEN YUAN MING QINGHUACI
Splendor of Porcelain: Exhibition of Yuan and Ming Blue and White Porcelains in Jingdezhen of Jiangxi Province

- Hughes-Stanton, P. & Kerr, R: KILN SITES OF ANCIENT CHINA - RECENT FINDS OF POTTERY & PORCELAIN
- Hughes, Kathy: A COLLECTOR'S GUIDE TO NINETEENTH-CENTURY JUGS
- Hyde, J. A. Lloyd: ORIENTAL LOWESTOFT
- Idemitsu Museum of Art: GEN MIN NO TOJI
(Yuan and Ming Ceramics)

- Idemitsu Museum of Art: SODAI NO TOJI
(Song Ceramics)

- Idemitsu Museum of Arts: INTER-INFLUENCE OF CERAMIC ART IN EAST AND WEST
- Idemitsu Museum of Arts: KOSOMETSUKE TO SHONZUI
Kosometsuke and Shonzui: The Blue and White Tea Ceramics of Japanese Admiration

- Imaizumi Motosuke: IRO-NABESHIMA TO MATSUGAYA
(Coloured Nabeshima Ware and Matsugaya Ware)

- Imaizumi Motosuke: NABESHIMA
(Nabeshima Ware)

- Imaizumi Motosuke: NABESHIMA WARE
- Impey, Oliver and Fairley, Malcolm: TREASURES OF IMPERIAL JAPAN
- Ingram, Sir Herbert: WHY T'ANG?
- Inoue Sei: YAKIMONO DAI HYAKKA 1-3
(Great Collection of Pottery)

- Institut National Recherches Techniques: CATALOGUE DES OEUVRES CERAMIQUES
- THE INTERNATIONAL CERAMICS FAIR AND SEMINAR HANDBOOK 1991
- THE INTERNATIONAL CERAMICS FAIR AND SEMINAR HANDBOOK 1992
- Ito Ikutaro and Nonogami Keiichi: RICHO HAKUJIN SHOSEN
(Selections of White Ceramics of the Yi Period)

- Itoh Ikutaro et al ed: EXHIBITION OF CHINESE CERAMIC PILLOWS FROM YEUNG WING TAK COLLECTION
- Jacobsen, Robert: CELESTIAL HORSES AND LONG SLEEVE DANCERS
- Jahn, Gisela et al: FASZINATION KERAMIK - THE FASCINATION OF CERAMICS
- Jakobsen, Kristian: CHINESE CERAMICS OF THE SUNG DYNASTY
- Japan Ceramic Society: CHUGOKU TOJI GEN MEI MEIHIN TEN
Exhibition of Yuan and Ming Ceramics

- Japan Ceramic Society: KAKIEMON, IMARI AND NABESHIMA
- Jenyns, Soame: JAPANESE PORCELAIN
- Jenyns, Soame: JAPANESE POTTERY
- Jenyns, Soame: JAPANESE POTTERY
- Jenyns, Soame: A VISIT TO THE PEI-KOU, TAIWAN, TO SEE EARLY MING PORCELAIN FROM THE PALACE COLLECTIONS
- Jenyns, Soame R: LATER CHINESE PORCELAIN - THE CH'ING DYNASTY (1644-1912)
- Jenyns, Soame R: LATER CHINESE PORCELAIN - THE CH'ING DYNASTY (1644-1912)
- Jenyns, Soame R: MING POTTERY AND PORCELAIN
- Jenyns, Soame R: MING POTTERY AND PORCELAIN
- Jewitt, Llewellyn: THE CERAMIC ART OF GREAT BRITAIN
- Jiang Xuantai and Qin Tingyu ed: ZHONGGUO CIQI DE FAMING: SHAOXING CHUTU GU TAOCI YANJIU
(The Discovery of Chinese Porcelain: Research on Excavations at Shaoxing)

- Jiangsu Provincial Museum: NANJING CHUTU LIUCHAO QINGCI
(Green-glazed Stoneware Excavated from Six Dynasties Tombs, Nanjing)

- JIANGXI NANFENG BAISHE YAO RAOJIASHAN YAOZHI
(The Remains of the Nanfeng Baishe Kilns at Raojiashan in Jiangxi)

- Jiangxi Provincial Museum ed: HUAFENG OUYUN: JINGDEZHEN QINGDAI WAIXIAO CI JINGPIN ZHAN
(Exhibition of Masterpieces of Qing Dynasty Export Ceramics from Jingdezhen)

- Jiangxi Provincial Museum ed: XUAN LI HUA CAI: GUANGDONG SHENG BOWUGUAN CANG GUANGCAI CIQI JINGPIN ZHAN
(Exhibition of Masterpieces of Guangcai Ceramics from the Guangdong Provincial Museum)

- Jing Ronghua and Shuai Ciping ed: ZHONGGUO SONG YUAN CIQI TULU
(Catalogue of Song and Yuan Porcelains)

- Jingdezhen Imperial Kilns Museum ed: JINGDEZHEN CHUTU MING HONGWU GUANYAO CIQI
Ming Imperial Porcelain of the Hongwu Reign from Jingdezhen

- Jingdezhen Research Institute: ZHONGGUO DE CIQI
(Chinese Porcelain)

- Jinshan Museum ed: GU YUN TAO HUN: JINSHAN BOWUGUAN CANG TAOQI JINGPIN
Fascinating Charm of Ancient Pottery: Exquisite Pottery Collection of Jinshan Museum

- John, W. D: THE NANTGARW PORCELAIN ALBUM
- John, W. D: OLD ENGLISH LUSTRE POTTERY
- John, W. D: SWANSEA PORCELAIN
- John, W. D: WILLIAM BILLINGSLEY (1758-1828)
- Jones, A. & Joseph, L: SWANSEA PORCELAIN
- Jorg, Christiaan J. A: THE GELDERMALSEN
- Jorg, Christiaan J. A: INTERACTION IN CERAMICS
- Jorge Welsh: EUROPEAN SCENES ON CHINESE ART
- Jorge Welsh: IMPORTANT COLLECTION OF CHINESE EXPORT PORCELAIN
- Jorge Welsh: KO-SOMETSUKE
- Jorge Welsh: ZHANGZHOU EXPORT CERAMICS
- Jorge Welsh Ltd: OUT OF THE ORDINARY
- Jorge Welsh Ltd: A TIME AND A PLACE
- Joseph, Adrian M: MING PORCELAINS
- Joseph, Adrian M: MING PORCELAINS
- Kamei Akinori: FUKKENSHO KOYOSEKI SHUTSUDO TOSHIKI NO KENKYU
(Study of Ancient Ceramics Excavated from Sites in Fujian)

- Kang Peng & Kang Siliang ed: ZHONGGUO ZHOU GUAN
(Chinese Porridge Pots)

- Karlbeck, Orvar: CATALOGUE OF THE COLLECTION OF CERAMIC ART OF CHINA AND OTHER COUNTRIES
- Kawahara Masahiko: THE CERAMIC ART OF OGATA KENZAN
- Kawahara Masahiko: KYOTO CERAMICS (KYOYAKI)
- Kerr, R. & Mengoni, L: CHINESE EXPORT CERAMICS
- Kerr, R., Allen, P. & Martin, J: THE WORLD IN BLUE AND WHITE
- Kerr, Rose: SONG CHINA THROUGH 21ST CENTURY EYES
- Kerr, Rose and John Ayers: BLANC DE CHINE
- Kilburn, Richard: TRANSITIONAL WARES AND THEIR FORERUNNERS
- Kim, Chewon and G. St. G. M. Gompertz ed: THE CERAMIC ART OF KOREA
- Kim, Dr Chewon & Gompertz, G. St .G. M: KOREAN ARTS 2
- Kiyotari Tsuboi: NIHON TOJI ZENSHU I: JOMON
A Pageant of Japanese Ceramics I: Jomon Pottery

- Klein, Adalbert: A CONNOISSEUR'S GUIDE TO JAPANESE CERAMICS
- Kobayashi Taichiro: OSAKA SHIRITSU BIJUTSUKAN TENRANKAI KINEN ZUROKU, DAI 3. KISHU TOSHI SHUSEI
(Osaka Municipal Museum Exhibition, No. 3: Ceramics from Kii province)

- Kobayashi Yukio: HANIWA FIGURES
- Koger Collection: IMPORTANT CHINESE AND KOREAN CERAMICS FROM A COLLECTION
- Koger Gallery & Jacksonville Art Museum: A CELEBRATION OF THE ART OF THE ORIENTAL POTTER
- Komatsu Municipal Museum: WAKUSUGI YO MEI TO TEN
(Exhibition of Wakusugi Ceramics)

- Koo Ill-Hoe: CELADONS FROM THE SINAN COASTAL SEABED RECONSIDERED
- Koyama Fujio: CHINESE CERAMICS
One Hundred Selected Masterpieces from Collections in Japan, England ..

- Koyama Fujio: CHUGOKU TOJI
- Koyama Fujio: NIHON TOJISHI
Japanese Pottery and Porcelain through the Ages

- Koyama Fujio: POST-WAR DISCOVERIES OF T'ANG AND SUNG KILN SITES
- Koyama Fujio: SHINA SEIJI SHIKO
(Draft History of Chinese Porcelain)

- Koyama Fujio: TEMMOKU
- Koyama Fujio: TOGEI
(Ceramic Art)

- Koyama Fujio: TOKI KOZA 6: CHUGOKU II
- Koyama Fujio: TOYO KO TOJI: NIHON: NARA - MOMOYAMA
(Far Eastern Ceramics: Japan: Nara - Momoyama)

- Koyama Fujio and John Figges: TWO THOUSAND YEARS OF ORIENTAL CERAMICS
- Koyama Fujio ed: JAPANESE CERAMICS FROM ANCIENT TO MODERN TIMES
- Koyama Fujio et al. ed: CHINESE CERAMICS
A Loan Exhibition of One Hundred Selected Masterpieces

- Kozo Yoshida: CONTEMPORARY CERAMIC ART OF JAPAN
- Krahe, Cinta: CHINESE PORCELAIN IN HABSBURG SPAIN
- Krahl, Regina: CHINESE CERAMICS FROM THE MEIYINTANG COLLECTION: VOLUME FOUR
- Krahl, Regina: EXOTIC EXPORTS FROM CHINA TO THE MIDDLE EAST
- Krahl, Regina & Ayers, John: CHINESE CERAMICS IN THE TOPKAPI SARAY MUSEUM, ISTANBUL
- Krahl, Regina & Harrison-Hall, Jessica: CHINESE CERAMICS
- Krahl, Regina & Jessica Harrison-Hall: ANCIENT CHINESE TRADE CERAMICS FROM THE BRITISH MUSEUM LONDON
- Krahl, Regina ed: CHINA WITHOUT DRAGONS
Rare Pieces from Oriental Ceramic Society Members

- Kumamoto Prefectural Museum: IDEMITSU BIJUTSUKAN HIZO: CH�GOKU TOJI NO BI: KUMAMOTO-KEN SHUTSUDO NO CH�GOKU TOJI
Chinese Ceramics from the Idemitsu Collection (Illustrated Catalogue of Chinese Ceramics in the Idemitsu Museum of Arts [together with]: Illustrated Catalogue of Chinese Ceramics Excavated in Kumamoto)

- Kuo, Jason C: BORN OF EARTH AND FIRE
- Kushi Takushin: SHINA MIN SHO TOJI ZUKAN
(An Illustrated Study of Chinese Ceramics From the Early Ming Period)

- Kuwayama, George: CHINESE CERAMICS: THE HEERAMANECK COLLECTION
- Kwan, Simon: THE MUWEN TANG COLLECTION SERIES VOLUME 3: CHINESE NEOLITHIC POTTERY
Zhongguo Xinshiqi Taoqi

- Kwan, Simon: THE MUWEN TANG COLLECTION SERIES VOLUME 6: CHINESE PORCELAIN OF THE REPUBLIC PERIOD
Minguo Ciqi

- Kwan, Simon: THE MUWEN TANG COLLECTION SERIES VOLUME 11: SONG CERAMICS
Songdai Taoci

- Kyoto National Museum: IROE SHONZUI NANKIN AKAE KOKI GOSA: MINMATSU SHINSHO NO GOSAI JIKI
(Polychrome Chinese Ceramics from the Late Ming Dynasty and Early Qing Dynasty Kangxi Reign)

- Kyoto National Museum: KYOTO WARE
Ceramic Designs and Techniques of the Capital

- Kyoto National Museum: SPECIAL EXHIBITION: CHINESE CERAMICS
The Most Popular Works Among Japanese

- Kyoto Shoin Co. ed: JAPANESE COLOURED PORCELAIN 1-4
- Kyushu Ceramic Museum: CERAMICS OF OKINAWA - FRAGRANCE FROM THE SOUTH SEAS
- Kyushu Ceramic Museum: NABESHIMA: PORCELAIN FOR THE SHOGUNATE
- Kyushu Ceramic Museum: SHIBATA KOREKUSHON III
Shibata Collection Part 3

- Lai Chunrong ed: GUANYAO YIZHEN: HONGXI LAI GUANCANG
(From Official Kilns: Treasures from the Collection of Lai Chunrong)

- Lai Dayi,: WAN QING MINGUO CIQI: JIANGXI CIYE GONGSI
Porcelain in the Late Qing Dynasty and the Republic Period: The Jiangxi Ceramics Company

- Lally, J. J. & Co: BRUSH & CLAY
- J. J. Lally & Co: ANCIENT CHINESE TOMB SCULPTURE
- J. J. Lally & Co: EARLY CHINESE WHITE WARES
- Lally, James J: CHINESE CERAMICS OF THE TRANSITIONAL PERIOD (CIRCA 1620-1680 A.D.)
- Lam, Peter Y. K: TAIGE JIAQI: ZHANDE LOU SUNZENG TANGMING KUAN CIQI
- Lane, Arthur: EARLY ISLAMIC POTTERY
- Lane, Arthur: ENGLISH PORCELAIN FIGURES OF THE 18TH CENTURY
- Lane, Arthur: LATER ISLAMIC POTTERY
- Lang, Gordon: THE POWELL-COTTON COLLECTION OF CHINESE CERAMICS
- Lang, Gordon: THE WRESTLING BOYS
- Laufer, Berthold: THE BEGINNINGS OF PORCELAIN IN CHINA
- Lawrence, Louis: HIRADO
- Leary, Emmeline & Walton, Peter: TRANSFER-PRINTED WORCESTER PORCELAIN AT MANCHESTER CITY ART GALLERY
- Lebel, Antoine: ARMOIRIES FRANCAISES ET SUISSES SUR LA PORCELAINE DE CHINE AU XVIIIe SIECLE
- Lee Soyoung: KOREAN BUNCHEONG CERAMICS
- Lee Yu-kuan (Sammy): PRELIMINARY STUDY OF CHINESE CERAMICS IN BLUE AND WHITE (CH'ING HUA)
- A LEGACY OF THE MING
Ceramic Finds from the Site of the Ming Palace at Nanjing

- Leiper, Susan: PRECIOUS CARGO
- Li Bolin: JIANSHI LONGQUANCI
(Appreciating Longquan Ceramics)

- Li Chen: MINGMO QINGCHU CI BITONG BIANWEI SHIZHEN
(The Authentication of Transitional Period Chinese Ceramic Brushpots)

- Li Gang: QINGCI FENGYUN
The Charm of Celadon

- Li Guozhen: CHUGOKU TOJI ZENSHU 10 - CHINESE CERAMICS IN CHINESE COLLECTIONS 10
Yaozhou Wares (Shanxi province)

- Li Xiaosheng: DASHENG TANG CANG HEBEI GU TAOCI JINGPIN JI
The Collection of Hebei Ancient Ceramics in Da Sheng Tang

- Li Xiaowei & Wu Yuejian ed: NANQING BEIBAI CHANGSHA CAI
(Painted Changsha Ceramics from the Nanqing Beibai Kiln)

- Li Yanjun: CHAI YAO YU YAOZHOU YAO
(Chai and Yaozhou Wares)

- Li Yucang and Li Bing: SONGDAI TAOCI WENSHI JINGCUI HUILU
- Li Zhiyan: ZHONGGUO YOUTAO YISHU
The Art of Glazed Pottery of China

- Li Zhiyan & Cheng Wen: CHINESE POTTERY AND PORCELAIN
- Li Zhiyan et al: CHUGOKU TOJI ZENSHU 7 - CHINESE CERAMICS IN CHINESE COLLECTIONS 7
Three Coloured Wares of Tang Period

- Liao Baoxiu: DIAN YA FU LI: GUGONG CANG CI
(Ceramics from the Forbidden City)

- Liaoning Provincial Museum: LIAOCI XUANJI
(Selection of Liao Period Ceramics)

- Lin Baozhao & Kong Chao ed: CHEN LIN XUN MENG
Dream Quest: The Mark Lam Collection of Chinese Ceramic Pillows

- Lin Shimin & Lin Hao: ZHONGGUO YUEYAO CI
(China's Yueyao Kiln)

- Lindberg, Gustaf: HSING-YAO AND TING-YAO
- Lion-Goldschmidt, Daisy: CERAMIQUE CHINOISE
- Little, Stephen: CHINESE CERAMICS OF THE TRANSITIONAL PERIOD: 1620-1683
- Liu Jincheng: GAO'AN YUANDAI JIAO CANG CIQI
The Porcelain from the Cellar of Yuan Dynasty in Gao'an

- Liu Liangyou: ZHONGGUO LIDAI TAOCI JIANSHANG 1-5
- Liu Liping ed: ZISHA HU DIAN
(A Compendium on Purple Clay Teapots)

- Liu Meiguan: JIEDU CHANGSHA YAO
(Explaining Changsha Wares)

- Liu Wei: DIWANG YU GONGTING CIQI
Emperors and Imperial Porcelain

- Liu Yong ed: MINGUO SHISHANG YANGCAI CI ZHENSHANG
(Yangcai Republic Period Ceramics Showing Fashionable Women)

- Lockett, T. & Godden, G: DAVENPORT
- Lockett, T. A: DAVENPORT POTTERY AND PORCELAIN 1794-1887
- Locsin, Cecilia: A GROUP OF PAINTED WARES FROM CHI-CHOU AND SOME RELATED WARES EXCAVATED IN THE PHILIPPINES
- Locsin, Cecilia Y: LEAD-GLAZED WARES EXCAVATED IN THE PHILIPPINES
- Locsin, Leandro & Cecilia: ORIENTAL CERAMICS DISCOVERED IN THE PHILIPPINES
- LONGQUAN DA YAO FENGDONGYAN YAO ZHI CHUTU CIQI
(Ceramics Excavated from the Sites of the Longquan Main Kiln and Fengdongyan Kiln)

- Longsdorf, Ronald: THE POTTERY AGE
An Appreciation of Neolithic Ceramics from China Circa 7000 BC - Circa 1000 BC

- Lou Gang: DA QIAO RUO JUE: JIANYAO YANJIU JI TULU
(An Illustrated Record of Research into Jian Wares)

- Vasselot, J. J. Marquet de & M. J. Ballot: CHINESE CERAMICS
- Lu Junmao & Zhang Guozhu ed: XI'AN GU CIPIAN
Fragmentary Ceramics of Ancient Xi'an

- Lu Yaw et al: SPIRIT OF HAN
- Lu Yaw, Feng Xianming, and Tregear, Mary: SONG CERAMICS
- Lu Zhangshen ed: ZHONGGUO GUOJIA BOWUGUAN GUANCANG WENWU YANJIU CONGSHU: TAOYONG JUAN
(Studies of the Collections of the National Museum of China: Tomb Figurines)

- Lubo-Lesnichenko, Evgeny: THE BLUE-AND-WHITE PORCELAIN OF YUAN PERIOD FROM KHARA-KHOTO
- Luoyang Museum ed: LUOYANG TANG SANCAI
(Tang Period Tri-colour Pottery of Luoyang)

- Ma Ping: YUAN MING QING GU CI BIAOBEN TUSHI
(An Illustrated Survey of Representative Examples of Yuan, Ming and Qing Dynasty Ceramics)

- Ma Weidu: CI ZHI SE
The Colour of Porcelain

- Ma Weidu: CI ZHI WEN
Patterns on Porcelain

- Ma Wenkuan: NINGXIA LINGWU YAO
Ancient Porcelain Kilns at Lingwu, Ningxia

- Ma Xiaowei & Yu Chunming: HUA YUAN XUN FENG XI HAI AN: CONG WAIXIAO CI KAN ZHONGGUO YUANLIN DE OUZHOU YINGXIANG
(Images of Chinese Gardens on Chinese Export Ceramics and European Ceramics)

- Ma Xigui ed: GUANYAO MINGCI
- Macau Museum of Art: YUMAO QINGMING: GUGONG ZHENCANG LIANG SONG CIQI JINGPIN JI
Beauty & Entirety: Ceramics of the Song Dynasty from the Palace Museum

- McElney, Brian S: MUSEUM OF EAST ASIAN ART I
- McHugh, J. N: CHINESE CERAMICS 10TH TO 17TH CENTURY
- Mackenna, F. Severne: 18TH CENTURY ENGLISH PORCELAIN
(Notes on various aspects of collecting)

- Malmborg, Marianne af: KOREANSK KERAMIK - KOREAN CERAMICS
- Manginis, George: CHINA REDISCOVERED
- Marchant & Son: THE BERTIL J. HOGSTROM COLLECTION
- Marchant & Son: BLANC DE CHINE
- Marchant & Son: THE DR LOWELL YOUNG COLLECTION
- Marchant & Son: EXHIBITION OF IMPERIAL PORCELAIN OF KANGXI, YONGZHENG AND QIANLONG
- Marchant & Son: EXHIBITION OF TRANSITIONAL WARES FOR THE JAPANESE AND DOMESTIC MARKETS
- Marchant & Son: MING BLUE AND WHITE
- Marchant & Son: MING BLUE AND WHITE PORCELAIN
- Marchant & Son: MING PORCELAIN
- Marchant & Son: RECENT ACQUISITIONS 2002
- Marchant & Son: RECENT ACQUISITIONS 2003
- Marchant & Son: RECENT ACQUISITIONS 2004
- Marchant & Son: RECENT ACQUISITIONS 2005
- Marchant & Son: RECENT ACQUISITIONS 2006
- Marchant & Son: RECENT ACQUISITIONS 2007
- Marchant & Son: RECENT ACQUISITIONS 2008
- Marchant & Son: RECENT ACQUISITIONS 2009
- Marchant & Son: RECENT ACQUISITIONS 2010
- Marchant & Son: RECENT ACQUISITIONS OF ASIAN ART
- Marchant & Son: THE ROLF HEINIGER COLLECTION OF QING IMPERIAL WARES
- Marchant & Son: SELECTED CHINESE PORCELAIN
- Marshall, H. Rissik: COLOURED WORCESTER PORCELAIN OF THE FIRST PERIOD (1751-1783)
- Maveety, Patrick intro: CERAMICS OF THAILAND
- Mayuyama & Co: MAYUYAMA, SEVENTY YEARS. 1-2
- Mayuyama & Co: MAYUYAMA, SEVENTY YEARS. 1-2
- Mayuyama & Co. Ltd: CHUGOKU KO TOKI TENKAN ZUROKU
(Illustrated Catalogue of an Exhibition of Ancient Chinese Ceramics)

- Mayuyama Junkichi ed: CHINESE CERAMICS IN THE WEST
- Medcalf, C. J. B: INTRODUCTION TO CHINESE POTTERY AND PORCELAIN
- Medley, Margaret: THE CHINESE POTTER
- Medley, Margaret: THE CHINESE POTTER
- Medley, Margaret: CHING-TE CHEN AND THE PROBLEM OF THE 'IMPERIAL KILNS'
- Medley, Margaret: ILLUSTRATED CATALOGUE OF MING POLYCHROME WARES
- Medley, Margaret: ILLUSTRATED CATALOGUE OF UNDERGLAZE BLUE AND COPPER RED
- Medley, Margaret: ILLUSTRATED CATALOGUE OF UNDERGLAZE BLUE AND COPPER RED DECORATED PORCELAINS
- Medley, Margaret: KOREAN AND CHINESE CERAMICS FROM THE 10TH TO THE 14TH CENTURY
- Medley, Margaret: METALWORK AND CHINESE CERAMICS
- Medley, Margaret: YUAN PORCELAIN AND STONEWARE
- Medley, Margaret: YUAN PORCELAIN AND STONEWARE
- Medley, Margaret ed: DECORATIVE TECHNIQUES AND STYLES IN ASIAN CERAMICS
- Meeks, June: A BEGINNER'S GUIDE TO PINXTON CHINA
- Meishuguan: LILING CI
(Liling Ceramics)

- MENG LUO HUA ZHEN: JINDAI CI ZHEN YISHU
(The Art of Jin Dynasty Ceramic Pillows)

- Messenger, Michael: CAUGHLEY AND COALPORT PORCELAIN IN CLIVE HOUSE MUSEUM, SHREWSBURY
- Metropolitan Museum of Art; Pinto de Matos, Maria: GLOBAL BY DESIGN
- Mew, Egan: OLD CHINESE PORCELAIN
- Mikami Tsugio: THE ART OF JAPANESE CERAMICS
- Mikami Tsugio: NEW LIGHT ON EARLY AND EIGHTEENTH CENTURY IMARI WARES
A Report on the Excavations at the Tengudani Kiln Site

- Milbourn, M. & E: UNDERSTANDING MINIATURE BRITISH POTTERY AND PORCELAIN
- Miller, Philip and Berthoud, Michael: AN ANTHOLOGY OF BRITISH TEAPOTS
- Miller, Roy Andrew: JAPANESE CERAMICS
- Miller, Tony & Hui, Humphrey: ELEGANCE IN RELIEF: CARVED PORCELAIN FROM JINGDEZHEN OF THE 19TH TO EARLY 20TH CENTURIES
Suying Fuying: Jingdezhen Qingmo Minchu Diaoci

- Mino Yutaka: CERAMICS IN THE LIAO DYNASTY
- Mino, Yutaka: BRIEF SURVEY OF EARLY CHINESE GLAZED WARES
- Mino, Yutaka: FREEDOM OF CLAY AND BRUSH THROUGH SEVEN CENTURIES IN NORTHERN CHINA
- Mitsukoshi Department Store: KO KUTANI
(Antique Kutani)

- Mizuno Seiichi: TANG SANCAI (TRICOLOUR) CERAMICS
- Mizuno Seiichi; Koyama Fujio ed: TO SANSAI
(Tang Three-coloured Wares)

- Mizuo Hiroshi and Okamura Kichiemon: MIN'YO I & II
(Folk Kilns I & II)

- MOA Museum: UMEZAWA KINENKAN SHOZO SHINSHO TOJI
(Qing Ceramics from the Umezawa Museum)

- Monroe, Betty Iverson: CHINESE CERAMICS FROM CHICAGO COLLECTIONS
- Mountford, Arnold: THE ILLUSTRATED GUIDE TO STAFFORDSHIRE SALT-GLAZED STONEWARE
- Mudge, Jean McClure: CHINESE EXPORT PORCELAIN IN NORTH AMERICA
- Muller, H. R. A: JAVANESE TERRACOTTAS
- Munroe, Alexandra ed: THE BURGHLEY PORCELAINS
- Munsterberg, Hugo: THE CERAMIC ART OF JAPAN
- Munsterberg, Hugo: THE CERAMIC ART OF JAPAN
- Munsterberg, Hugo: THE CERAMIC ART OF JAPAN
- Murayama Takeshi: KOREAN YI DYNASTY CERAMICS
- Musee Ariana ed: LA PORCELAINE CHINOISE DE TRANSITION ET SES INFLUENCES SUR LA CERAMIQUE JAPONAISE, PROCHE-ORIENTAL ET EUROPEENE
(Chinese Transitional Porcelains and Their Influence on the Ceramics of Japan, the Near East and Europe)

- Musee Guimet: LE JARDIN DES PORCELAINES
- Museo de Bellas Artes: CERAMICA CHINA Y OTRAS PIEZAS ORIENTALES: DONACIONES HENRIQUE OTERO VIZCARRONDO Y JOSE R URBANEJA
- Museum fur Ostasiatische Kunst: FORM UND FARBE
- Museum of Far Eastern Antiquities: KOREAN CERAMIC ART ASSOCIATION EXHIBITION
- Museum of Guangxi Zhuang Autonomous Region & Vietnam National History Museum: HAISHANG SICHOU ZHI LU YIZHEN: YUENAN CHUSHUI TAOCI
Heritage of Maritime Silk Road - Shipwreck Chinawares in Vietnam

- Museum of Oriental Ceramics: CELADON WITH UNDERGLAZE IRON-PAINTED AND UNDERGLAZE IRON-COATED OF KORYO
- Museum of Oriental Ceramics: EWERS OF KORYO DYNASTY, KOREA
- Museum of Oriental Ceramics: EXHIBITION OF 'KOHIKI', PUNCH'ONG WARE WITH OVERALL WHITE SLIP
Yi Dynasty, Korea

- Museum of Oriental Ceramics: EXHIBITION OF BLUE AND WHITE WARES IN YUAN DYNASTY
14th Century Ching-te Chen Wares

- Museum of Oriental Ceramics: EXHIBITION OF CHINESE CERAMICS FROM NEOLITHIC AGE TO QING DYNASTY
- Museum of Oriental Ceramics: EXHIBITION OF MEI-PING VASE KORYO DYNASTY, KOREA
- Museum of Oriental Ceramics: EXHIBITION OF ORIENTAL CERAMICS
Toyo Toki no Tenkai

- Museum of Oriental Ceramics: EXHIBITION OF PUNCH'ONG WARE OF YI-DYNASTY, KOREA
- Museum of Oriental Ceramics: EXHIBITION OF WHITE PORCELAIN OF YI-DYNASTY, KOREA
- Museum of Oriental Ceramics: EXHIBITION OF WHITE PORCELAIN WITH UNDERGLAZE COPPER-RED OF YI-DYNASTY, KOREA
- Museum of Oriental Ceramics: GREENWARE OF EARLY YUE WARE
- Museum of Oriental Ceramics,: HEKIRYOKU NO HANA: KOKUSAI KORYU KIKAKUTEN MINDAI RYUSENYO SEIJI DAIYO FUDOGAN YOSHI HAKKUTSU DEIKATEN
Special Exhibition: The Flower of Jade Green: Longquan Celadon of the Ming Dynasty: Recent Archaeological Findings of the Dayao Fengdongyan Kiln Site

- Museum of Oriental Ceramics: IMPERIAL PORCELAIN: RECENT DISCOVERIES OF JINGDEZHEN WARES
Kotei no Jiki: Shinhakken no Keitokuchin Kanyo

- Museum of Oriental Ceramics: AN INTRODUCTION TO KORYO CELADON
- Museum of Oriental Ceramics: JADE COLOUR CELADON, THE FIRST HALF OF THE 12TH CENTURY, KORYO DYNASTY
- Museum of Oriental Ceramics: KEIRYUZAN NO YAKIMONO
('Keiryuzan' Ceramics)

- Museum of Oriental Ceramics: KOREAN CERAMICS OF CHOSON DYNASTY WITH CHARACTERS
- Museum of Oriental Ceramics: RITUAL VESSELS OF YI DYNASTY, KOREA
- Museum of Oriental Ceramics: WHITE PORCELAIN OF BLUE AND WHITE "AKIKUSA" STYLE DESIGN, YI DYNASTY, KOREA
- Museum of Oriental Ceramics: WHITE PORCELAIN OF UNDERGLAZED IRON-BROWN, YI DYNASTY, KOREA
- Museum of Oriental Ceramics Osaka: CHINESE CERAMICS FROM THE IRIE COLLECTION
- Nagatake Takeshi: KAKIEMON
- Nagatake Takeshi: ZUFU KAKIEMON
(Kakiemon Illustrated)

- Nagatake Takeshi: ZUFU KAKIEMON
(Kakiemon Illustrated)

- Nagatake, Takeshi: TOKI KOZA 3: EARLY EDO
- Nagoya City Museum: CHUGOKU TOYO NO BI
(The Art of Chinese Pottery Figures)

- Nagumo Ryu: JAPANESE POTTERY AS A HOBBY
- Nakagawa Sensaku: KO KUTANI
- Nakao Manzo: SHINA TOJI GENRYU ZUKO
(An Illustrated Study of the Origins of Chinese Ceramics)

- Nakao Manzo: SHINA TOJI GENRYU ZUKO: SHINA TOYOSHI: SHINKO SHINCHU
(An Illustrated Study of the Origins of Chinese Ceramics: The History of Chinese Pottery: New Edition)

- Nakao Manzo et al: SEIIKI KEI SHINA KO TOJI NO KOSATSU....
(Study of Old Chinese Ceramics with Connections to the Silk Road; Ding Yao Kilns, Celadon Porcelains)

- Nakazato Taroemon: KARATSU WARE
- Nance, E. Morton: THE POTTERY & PORCELAIN OF SWANSEA & NANTGARW
- Nanjing Museum ed: JIANGSU LIUCHAO QINGCI
(Ceramics of the Six Dynasties in Jiangsu Province)

- NANNE OTTEMA EN ZIJN KRING
- Narasaki Shoichi: NARA SANSAI
- Narasaki Shoichi & the Zauho Press: SEKAI TOJI ZENSHU 2 - CERAMIC ART OF THE WORLD 2
Japanese Ancient Period

- National Museum of China: PASSION FOR PORCELAIN
- National Museum of History: ANCIENT CHINESE POTTERY
- National Museum of History: TANG SANCAI TEZHAN TULU
The Special Exhibition of Tang Tri colour

- National Museum of History: TIANQING MISE GAOLI QINGCI ZHAN
The Celadon of the Ancient Korea

- National Museum of History: THE TRI-COLOR POTTERY OF THE T'ANG DYNASTY
The Colorful Art in the Middle Ages of China

- National Museum of History ed: HENAN GUDAI CIYAO
The Ancient Kilns of Henan Province

- National Museum of History ed: YOU DENG WENHUA ZHAN
Exhibition of Chinese Oil Lamps

- National Museum of History ed: ZHONGGUO GUDAI MAOYI CI GUOJI XUESHU YANTAOHUI LUNWEN JI
International Symposium on Ancient Chinese Trade Ceramics: Collected Papers

- National Museum of History ed: ZHONGGUO GUDAI MAOYI CI GUOJI YAOQING ZHAN
The Exhibition of Ancient Trade Ceramics

- National Museum of Korea: DONATED PIECES OF YI PORCELAIN FROM THE COLLECTION OF DR. PARK BYONG-RAE
- National Museum of Korea: KORYO CELADON MASTERPIECES
- National Museum of Korea: SPECIAL EXHIBITION OF CULTURAL RELICS FOUND OFF SINAN COAST
- National Museum of Modern Art Tokyo: JUSETSU MIWA: A RETROSPECTIVE
- National Museum of Modern Art Tokyo: MINEO OKABE: A RETROSPECTIVE
- National Museum Stockholm: CELADON - JADE
- National Palace Museum: BILU: MINGDAI LONGQUANYAO QINGHUA
Green - Longquan Celadon of the Ming Dynasty

- National Palace Museum: BO NI HUANHUA: YUANCANG LIDAI TAOCI
The Magic of Kneaded Clay: Ceramic Collection of the National Palace Museum

- National Palace Museum: CATALOGUE OF A SPECIAL EXHIBITION OF DRAGON-MOTIF PORCELAIN IN THE NATIONAL MUSEUM
- National Palace Museum: CATALOGUE OF SPECIAL EXHIBITION OF CHINESE PORCELAINS
- National Palace Museum: CATALOGUE OF THE SPECIAL EXHIBITION OF CH'ING PORCELAINS
- National Palace Museum: CHENGHUA CIQI TEZHAN TULU
Catalogue of the Special Exhibition of Ch'eng-Hua Porcelain Ware, 1465-1487

- National Palace Museum: DA GUAN: BEI SONG RUYAO TE ZHAN
Grand View: Special Exhibition of Ju Ware from the Northern Sung Dynasty

- National Palace Museum: DE JIA QU: QIANLONG HUANGDI DE TAOCI PINWEI
Obtaining Refined Enjoyment: The Qianlong Emperor's Taste in Ceramics

- National Palace Museum: DINGZHOU HUA CI : YUAN CANG DING YAO XIBAI CI TE ZHAN
Decorated Porcelains of Dingzhou: White Ding Wares from the Collection of the National Palace Museum

- National Palace Museum: FU SHOU KANG NING JIXIANG TUAN CIQI TEZHAN TULU
Good Fortune, Long Life, Health, Peace: Porcelains with Auspicious Designs

- National Palace Museum: GUI SHI CHENXING: QING GONG CHUANSHI 12 ZHI 14 SHIJI QINGCI TEZHAN
Precious as the Morning Star: 12th-14th Century Celadons in the Qing Court Collection

- National Palace Museum: HAI-WAI YI-CHEN - CHINESE ART IN OVERSEAS COLLECTIONS. POTTERY & PORCELAIN IV
- National Palace Museum: HAI-WAI YI-CHEN - CHINESE ART IN OVERSEAS COLLECTIONS. POTTERY & PORCELAIN II
- National Palace Museum: HUA SHI XIAN QING: PINWEI HUAQI YU SHENGHUO TEZHAN
Floral Art for Pleasure: Appreciation of Flower Vessels and Lifestyle

- National Palace Museum: HUALI CAI CI: QIANLONG YANGCAI
Stunning Decorative Porcelains from the Ch'ien-lung Reign

- National Palace Museum: JIN CHENG XU YANG: QING YONGZHENG FALANG CAI CI
Porcelain with Painted Enamels of Qing Yongzheng Period (1723-1735)

- National Palace Museum: MASTERWORKS OF CHINESE PORCELAIN IN THE NATIONAL PALACE MUSEUM
- National Palace Museum: MASTERWORKS OF CHINESE PORCELAIN IN THE NATIONAL PALACE MUSEUM: SUPPLEMENT
- National Palace Museum: MING CHENGHUA CIQI TEZHAN
Special Exhibition of Cheng-hua Porcelain

- National Palace Museum: MING XUANDE CIQI TEZHAN MULU
Special Exhibition of Hsuan-te Porcelain

- National Palace Museum: MINGDAI CHUNIAN CIQI TEZHAN MULU
- National Palace Museum: MONOCHROME PORCELAINS OF THE CH'ING DYNASTY
- National Palace Museum: PANORAMA OF CERAMICS IN THE COLLECTION OF THE NATIONAL PALACE MUSEUM:
Hsuan-Te Ware I

- National Palace Museum: PING PEN FENGHUA: MING QING HUAQI TEZHAN
The Enchanting Splendor of Vases and Planters: A Special Exhibition of Flower Vessels from the Ming and Qing Dynasties

- National Palace Museum: KUAN WARE OF THE SUNG DYNASTY
- National Palace Museum: JU WARE OF THE SUNG DYNASTY
- National Palace Museum: QING KANG YONG QIAN MING CI
- National Palace Museum: QINGDAI HUA FALANG TEZHAN MULU
- National Palace Museum: SHI YU XIN: MINGDAI YONGLE HUANGDI DE CIQI
Pleasingly Pure and Lustrous: Porcelains from the Yongle Reign (1403-1424) of the Ming Dynasty

- National Palace Museum: SONGCI TEZHAN MULU
- National Palace Museum: SPECIAL EXHIBITION OF CH'ING DYNASTY ENAMELLED PORCELAINS OF THE IMPERIAL ATELIERS
Qing Gong Zhong Falang Cai Ci Te Zhan

- National Palace Museum: YOUSE YU WENSHI: MINGDAI QINGHUA CI
Ming Underglaze Blue Porcelains: Decorative Motifs and Glazes

- National Palace Museum ed: ILLUSTRATED CATALOGUE OF CH'ING DYNASTY PORCELAIN
- National Palace Museum Southern Branch: FANGMING YUAN BO: YAZHOU CHA WENHUA
The Far-Reaching Fragrance of Tea: The Art and Culture of Tea in Asia

- National Palace Museum Southern Branch: LAN BAI HUI YING: YUANCANG MINGDAI QINGHUACI ZHAN
Radiating Hues of Blue and White: Ming Dynasty Blue-and-White Porcelains in the National Palace Museum Collection

- National Palace Museum Southern Branch: SHANG QING: GAOLI QINGCI TEZHAN
The Enduring Beauty of Celadon: A Special Exhibition of Goryeo Celadons

- National Palace Museum Southern Branch: YANGFAN WANLI: RIBEN YIWANLI CIQI TEZHAN
Sailing the High Seas: A Special Exhibition of Imari Porcelain Wares

- Nationalmuseum: NORDLIG SUNG-KERAMIK UR SVENSKA SAMLINGAR
(Northern Song Ceramics in Swedish Collections)

- Neave-Hill, W. B. R: CHINESE CERAMICS
- Newton, Dr. Isaac: SOME COLOURED AND WHITE WARES FROM HUNAN
- Newton, Isaac: SOME CERAMIC WARES REPORTEDLY EXCAVATED NEAR CHANGSHA
- Nezu Institute of Fine Arts & Tokugawa Art Museum: HANAIKE
Flower Vases in the Vogue of Zashiki-Display

- Nezu Institute of Fine Arts: TEA CERAMICS OF THE MOMOYAMA PERIOD
From Excavations in Kyoto and Historical Collections

- Nezu Institute of Fine Arts: WHITE PORCELAIN OF DING YAO
- NIHON NO TOJI 14: RAKU TAMAMIZU OHI
(The Ceramics of Japan Volume 14: Raku, Tamamizu and Ohi Wares)

- NIHON NO TOKI 6: BIZEN
(The Ceramics of Japan Volume 6: Bizen Ware)

- Nihon Tozi Kyokai ed: MINDAI NO SOMETSU TO AKAE
Ming Blue-and-White and Enamelled Porcelain

- Noma Seiroku: HANIWA
- Noppe, Catherine: ART CHINOIS - NEOLITHIQUE DYNASTIE SONG
- Northern Ceramic Society: CREAMWARE & PEARLWARE
- Northern Ceramic Society: ORIENTAL EXPRESSIONS
- Northern Ceramic Society: STAFFORDSHIRE PORCELAIN 1740-1851
- Northern Ceramic Society: STONEWARES & STONE CHINAS OF NORTHERN ENGLAND TO 1851
- Okamura Kichiemon: JAPANESE FOLK POTTERY
- Okawachi Masatoshi: KO-KUTANI
(Old Kutani Ware)

- Okuda Seiichi, Koyama Fujio, Hayashiya S: JAPANESE CERAMICS
Nihon no Toji

- Okuda, Seiichi: SOKOROKU ZURAN
(Illustrations of Sawankalok Ceramics)

- Oliver, Anthony: THE VICTORIAN STAFFORDSHIRE FIGURE
- Oort, H. A. van: THE PORCELAIN OF HUNG-HSIEN
- Oostveen, J. S. A. van: SCHETS VAN HET STEENGOED VAN YIXING
- Oriental Ceramic Society: THE CERAMIC ART OF CHINA
- Oriental Ceramic Society: CHINESE TRANSLATIONS NUMBER 1
- Oriental Ceramic Society: CHINESE TRANSLATIONS NUMBER 10
- Oriental Ceramic Society: CHINESE TRANSLATIONS NUMBER 6
- Oriental Ceramic Society: CHINESE TRANSLATIONS NUMBER 7
- Oriental Ceramic Society: CHINESE TRANSLATIONS NUMBER 8
- Oriental Ceramic Society: CHINESE TRANSLATIONS NUMBER 9
- Oriental Ceramic Society: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY 53, 1988-89
- Oriental Ceramic Society: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY VOLUMES 22-56
- Oriental Ceramic Society: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY VOLUMES 32-66
- Oriental Ceramic Society: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY VOLUMES 67-78
- Oriental Ceramic Society: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY 1921-26 AND 1926-32 (VOLS 1-10)
- Oriental Ceramic Society: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY 46, 1981-82
- Oriental Ceramic Society: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY 54, 1989-90
- Oriental Ceramic Society: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY 57, 1992-93
- Oriental Ceramic Society: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY VOL. 69. 2004-2005
- Gyllensvard, Bo: ORIENTAL CERAMICS - THE WORLD'S GREAT COLLECTIONS 9
- Choi Sunu: ORIENTAL CERAMICS - THE WORLD'S GREAT COLLECTIONS 2
- Ridho, Abu: ORIENTAL CERAMICS - THE WORLD'S GREAT COLLECTIONS 3
- Gyllensvard, Bo: ORIENTAL CERAMICS - THE WORLD'S GREAT COLLECTIONS 8
- Pope, John Alexander et al: ORIENTAL CERAMICS - THE WORLD'S GREAT COLLECTIONS 9
- Ridho, Abu: ORIENTAL CERAMICS - THE WORLD'S GREAT COLLECTIONS 3
- Fontein, Jan & Wu Tung: ORIENTAL CERAMICS - THE WORLD'S GREAT COLLECTIONS 10
The Freer Gallery, Washington

- Fontein, Jan: ORIENTAL CERAMICS - THE WORLD'S GREAT COLLECTIONS 11
- Orientations Magazine: CHINESE CERAMICS
- Orsoy de Flines, E. W. von: GIDS VOOR DE KERAMISCHE VERZAMELING
- Ostfriesisches Landesmuseum Emden; Jahn, Wolfgang ed: HAVE A CUP OF TEA!
- Ottema, Nanne: CHINESE CERAMIEK
- Ottema, Nanne: DE PRAKTIJK VAN HET PORCELEIN VERZAMELEN
- Ozaki Nobumori: KANTO SOSHO, I: CHUGOKU NO TOJI
(Ceramics Appreciation Series, Volume I: Chinese Porcelain)

- Paine, Robert Treat Jr: THE CHARLES B. HOYT COLLECTION
- Palmgren, N., Steger, W. & Sundius, N: SUNG SHERDS
- Palmgren, Nils: KANSU MORTUARY URNS OF THE PAN SHAN AND MA CHANG GROUP
- Parke-Bernet Galleries: CHINESE PORCELAINS AND JADES, ENGLISH FURNITURE ... ORIENTAL RUGS PART II
- Pekarik, Andrew: JAPANESE CERAMICS
- Peng Minghan; Jiangxi Provincial Museum ed: MINGDAI JINGDEZHEN MINYAO JINIAN QINGHUA CI
The Ming Dynasty Jingdezhen Kilns Dating Blue and White Porcelain

- Penkala, Maria: FAR EASTERN CERAMICS
- Penkala, Maria: MAGIC BLANC DE CHINE
- Percival David Foundation: FLAWLESS PORCELAINS
- Philadelphia Museum: MING BLUE-AND-WHITE
- Phillips, John Goldsmith: CHINA-TRADE PORCELAIN
- Picton, John ed: EARTHENWARE IN ASIA AND AFRICA
- Pierson, Stacey: BLUE AND WHITE FOR CHINA
- Pierson, Stacey: COLLECTORS, COLLECTIONS AND MUSEUMS
- Pierson, Stacey: FROM OBJECT TO CONCEPT
- Pierson, Stacey: ILLUSTRATED CATALOGUE OF RU, GUAN, JUN, GUANGDONG AND YIXING WARES IN THE PERCIVAL DAVID FOUNDATION OF CHINESE ART
- Pierson, Stacey ed: SONG CERAMICS: ART HISTORY, ARCHAEOLOGY AND TECHNOLOGY
- Pijl-Ketel, C. L. van der ed: THE CERAMIC LOAD OF THE 'WITTE LEEUW' (1613)
- Pijl-Ketel, C. L. van der ed: THE CERAMIC LOAD OF THE 'WITTE LEEUW' (1613)
- Pinto de Matos, Maria & Kerr, Rose: TANKARDS AND MUGS
- Plumer, James M: TEMMOKU
- Poly Art Museum: HENAN XINCHU SONG JIN MINGYAO CIQI TEZHAN
(Special Exhibition of Newly-Excavated Song and Jin Dynasty Ceramics from Famous Kilns in Henan)

- Poly Art Museum: YANXUN XIUSE: KANGXI CIQI YU GONGTING YISHU ZHENPIN TEZHAN
Shimmering Romance - A Special Exhibition of Kangxi Porcelain and Works of Art

- Pomfret, Roger: JOHN & RICHARD RILEY
- Pope, John A: LETTER FROM THE NEAR EAST
- Pope, John Alexander: CHINESE PORCELAINS FROM THE ARDEBIL SHRINE
- Pope, John Alexander: FOURTEENTH-CENTURY BLUE-AND-WHITE
- Pope, John Alexander: THE HISTORY OF THE HISTORY OF MING PORCELAIN
- Porter, Venetia: ISLAMIC TILES
- Priestley & Ferraro Chinese Art: ANIMALS FOR THE AFTERLIFE
- Priestley & Ferraro Chinese Art: KILNS AND CONQUERORS
- Priestley & Ferraro Chinese Art: PAINT, PATINA, POLISH & GLAZE
- Princessehof Museum: KRAAKPORSELEIN + OVERGANGSGOED
- Princessehof Museum: MARTAVANEN
- Princessehof Museum: SWATOW
- Prodan, Mario: LA POTERIE T'ANG
- Pugh, P. D. Gordon: STAFFORDSHIRE PORTRAIT FIGURES
- Qin Tingyu: ZHONGGUO GUDAI TAOSU YISHU
(Ancient Chinese Pottery Sculpture)

- Rackham, Bernard intro: CHINESE CERAMIC FIGURES
- Rawson, Jessica: CHINESE POTS 7TH-13TH CENTURIES AD
- Refuge, B: SWANKALOK: DE EXPORT-CERAMIEK VAN SIAM
- Reichel, Friedrich & Sasaki, Hidenori: UMI WO WATTATTA KOIMARI TEN
(Exported Old Imari from the Dresden National Museum)

- Reilly, Robin & Savage, George: THE DICTIONARY OF WEDGWOOD
- Reitlinger Collection: EASTERN CERAMICS
- Reitz, S. C. Bosch: CATALOGUE OF AN EXHIBITION OF EARLY CHINESE POTTERY AND SCULPTURE
- Rhee, Byung-chang: KANKOKU BIJUTSU SHUSEN
- Rice, D. G: THE ILLUSTRATED GUIDE TO ROCKINGHAM POTTERY AND PORCELAIN
- Richards, Dick: THAI CERAMICS: BAN CHIANG, KHMER, SUKOTHAI, SAWANKHALOK
- Rinaldi, Maura: KRAAK PORCELAIN
- Rinaldi, Maura & Harrisson, Barbara: DATING KRAAK PORCELAIN & INTER-ASIA CERAMIC TRADE ACROSS THE SOUTH CHINA SEA, CIRCA 1350-1650
- Robinson, N. V. & Kidney, N: KENDIS
- Robinson, Natalie V: SINO-THAI CERAMICS
- Rogers, Millard B: KOREAN CERAMICS IN THE SEATTLE ART MUSEUM
- Rooney, Dawn: KHMER CERAMICS
- Rouseel, Diana Edwards: THE CASTLEFORD POTTERY 1790-1821
- RUYAO DE XIN FAXIAN
New Discoveries in Ru Kiln

- Sackler Museum Beijing: JINGDEZHEN CHUTU MINGDAI YUYAO CIQI
(Ming Dynasty Ceramics Excavated from the Imperial Kiln at Jingdezhen)

- Sado Museum of Art: THE WORLD OF HIS CERAMIC ART: MIURA KOHEIJI, A LIVING NATIONAL TREASURE
- Salmony, Alfred: CHINESE PREHISTORIC PAINTED POTTERY
- Salmony, Alfred: EARLY CHINESE CERAMICS AS FUNERARY OFFERINGS
- Salmony, Alfred: WEI AND T'ANG CHINESE CERAMICS AS FUNERARY OFFERINGS
- Salmony, Alfred intro: FAR EASTERN CERAMICS - CHARLES M. PRATT COLLECTION
- Sanders, Herbert H. and Kenkichi Tomimoto: CONNAITRE ET REALISER LA CERAMIQUE JAPONAISE
- Sandon, Henry: THE ILLUSTRATED GUIDE TO WORCESTER PORCELAIN 1751-1793
- Sandon, Henry and John: GRAINGER'S WORCESTER PORCELAIN
- Sargent, William: CHINESE PORCELAIN IN THE CONDE COLLECTION
- Sargent, William R: THE COPELAND COLLECTION
- Sassoon, Caroline: CHINESE PORCELAIN MARKS FROM COASTAL SITES IN KENYA
- Sato Masahiko: CHINESE CERAMICS
- Sato Masahiko: KYOTO CERAMICS
- Sato, Masahiko and Nakano, To: TOKI KOZA 7: CHUGOKU III: GEN MIN
(Discussions on Ceramics 7: Yuan and Ming)

- Scheurleer, D. F. Lunsingh: CHINESE EXPORT PORCELAIN
- Schiller Collection: THE SCHILLER COLLECTION OF CHINESE CERAMICS, JADES AND BRONZES
- Schloss Collection: THE E. SCHLOSS COLLECTION OF CHINESE POTTERY FIGURINES
- Schloss, Ezekiel: FOREIGNERS IN ANCIENT CHINESE ART
- Schloss, Ezekiel: MING-CH'I
- Schuster, Felicia and Wolseley, Cecilia: VASES OF THE SEA
- Scott, Rosemary: PERCIVAL DAVID FOUNDATION OF CHINESE ART
- Scott, Rosemary & Rose Kerr: CERAMIC EVOLUTION IN THE MIDDLE MING PERIOD
- Scott, Rosemary E: ELEGANT FORM AND HARMONIOUS DECORATION
- Scott, Rosemary E: FOR THE IMPERIAL COURT
- Scott, Rosemary E. ed: THE PORCELAINS OF JINGDEZHEN
- Scott, Rosemary ed: CHINESE COPPER RED WARES
- Scott, Rosemary et al: IMPERIAL TASTE
- Seattle Art Museum: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JAPANESE CERAMICS
- Koyama, Fujio et al ed: SEKAI TOJI ZENSHU 1: NIHON KODAI HEN
Catalogue of World's Ceramics Volume 1: Japan: Pre-Historic, Proto-Historic and Early Historic Periods

- Koyama Fujio et al: SEKAI TOJI ZENSHU 4-6: EDO
Catalogue of World's Ceramics Volume 4-6: Japan: Edo: Parts 1-3

- Koyama Fujio et al: SEKAI TOJI ZENSHU 6 - EDO PART III
(World Ceramics 6 - Edo Vol. 3)

- Koyama Fujio et al: SEKAI TOJI ZENSHU 7
Catalogue of World's Ceramics Volume 7: Japan: Tea Ceremony Implements

- Koyama Fujio et al: SEKAI TOJI ZENSHU 8 - CHUGOKU JODAI
Catalogue of World's Ceramics Volume 8: From Ancient China to the Six Dynasties

- Koyama Fujio et al: SEKAI TOJI ZENSHU 10 - SO RYO HEN
Ceramic Art of the World Volume 10: Sung and Liao Dynasties

- Koyama Fujio et al: SEKAI TOJI ZENSHU 11 - CHUGOKU GEN MIN
Catalogue of World's Ceramics Volume 11: Yuan and Ming Dynasties

- Koyama Fujio et al: SEKAI TOJI ZENSHU 12 - CHUGOKU: SHIN
Catalogue of World's Ceramics Volume 12: China: Ch'ing Dynasty and Annamese and Thai Ceramics

- Mikami Tsugio & the Zauho Press: SEKAI TOJI ZENSHU 13 - CERAMIC ART OF THE WORLD 13
Liao, Chin and Yuan Dynasties

- Koyama Fujio et al: SEKAI TOJI ZENSHU 14
Catalogue of World Ceramics 14 - Korean Ceramics in the Li Dynasty

- Hayashiya Seizo & the Zauho Press: SEKAI TOJI ZENSHU 19 - CERAMIC ART OF THE WORLD 19
Yi Dynasty

- Hasebe Gakuji & the Zauho Press: SEKAI TOJI ZENSHU 12 - CERAMIC ART OF THE WORLD 12
Song Period

- Fujioka Ryoichi & the Zauho Press: SEKAI TOJI ZENSHU 14 - CERAMIC ART OF THE WORLD 14
Ming Dynasty

- Sekido Museum of Art: KOSOMETSUKE
(Catalogue of Kosometsuke Wares)

- Seligman, C. G: EARLY POTTERY FROM SOUTHERN CHINA
- Sezon Museum of Art: MASTERPIECES OF CHINESE CERAMICS FROM THE PERCIVAL DAVID COLLECTION
- Shaanxi Archaeological Institute: ZHONGGUO HAN YANGLING CAIYONG
The Coloured Figurines in Yang Ling Mausoleum of Han in China

- Shaanxi Association for Cultural Exchange: YAOZHOU YAO
Yaozhou Kiln

- Shaanxi History Museum ed: JIN XI QIULIN: LANTIAN LU SHI JIAZU MU CHUTU WENWU
(Retrieved Treasures Stolen from the Lu Family Cemetery at Lantian)

- Shaanxi Institute of Archaeology ed: SHAANXI TONGCHUAN YAOZHOU YAO
Excavations of Yaozhou Kiln Sites at Tongquan, Shaanxi

- Shaanxi Museum ed: SHAANXI LISHI BOWUGUAN ZHENCANG TAO CIQI
Selected Treasures of Shaanxi History Museum: Ceramics

- Shaanxi Provincial Institute of Archaeology: TANG CHANGAN LIQUANFANG SANCAI YAOZHI
The Kiln Site of Tricolor-Glazed Pottery at Liquanfang in Chang'an Capital City of Tang Dynasty

- Shaanxi Sheng Wenwu Shiye Guanli Ju ed: SHAANXI TAOYONG JINGHUA
A Treasury of Pottery Figures in Shaanxi

- Shandong Provincial Museum ed: DA HE SHANG XIA: HUANGHE LIUYU SHIQIAN TAOQI ZHAN
(Up and Down the Great River: Exhibition of Prehistoric Pottery from Sites along the Yellow River)

- Shanghai History Museum ed: BAISE JINZI DONG XI CIDU - CONG JINGDEZHEN DAO MEISEN CIQI XUAN
White Gold - East and West Porcelain Capital - Jingdezhen-Meissen Porcelain

- Shanghai Institute of Ceramics ed: SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INSIGHTS ON ANCIENT CHINESE POTTERY AND PORCELAIN
- Shanghai Museum: BAOLI FENGWU: "HEISHIHAO" CHENCHUAN CHUSHUI ZHENPIN
The Baoli Era: Treasures from the Tang Shipwreck Collection

- Shanghai Museum: CHINESE CERAMICS EXHIBITION
- Shanghai Museum: SHANGHAI BOWUGUAN ZHONGGUO GUDAI TAOCI GUAN
The Shanghai Museum Ancient Chinese Ceramic Gallery

- Shanghai Museum: YOU LAN SHEN CAI: YUANDAI QINGHUA CIQI TE JI
Splendors in Smalt: The Art of Yuan Blue-and-White Porcelain

- Shanghai Museum ed: GUGONG BOWUYUAN CANG SHANGHAI BOWUGUAN CANG MING QING MAOYI CI
Exhibition of Ming and Qing Export Porcelain from the Gugong Museum

- Shanghai Museum ed: QINGHUA DE SHIJI: YUAN QINGHUA YU YUANDAI DE LISHI, YISHU, KAOGU
(The Era of Blue-and-White: Yuan Blue-and-White and Yuan Dynasty History, Art and Archaeology)

- Shanghai Museum ed: YOU LAN SHEN CAI: 2012 YUAN QINGHUA GUOJI XUESHU YANTAOHUI LUNWEN JI: DI 1 JI
Splendors in Smalt: Art of Yuan Blue-and-White Porcelain Proceedings Volume I

- Shanghai Museum ed: ZHUOSHUO CHONGXIAN: SHIWU SHIJI ZHONGQI JINGDEZHEN CIQI DA ZHAN
Lustre Revealed: Jingdezhen Porcelain Wares in Mid Fifteenth Century China

- Shangraw, C. & Von der Porten, E: THE DRAKE AND CERMENO EXPEDITIONS' CHINESE PORCELAINS AT DRAKES BAY, CALIFORNIA 1579 AND 1595
- Shangraw, Clarence & Von der Porten, Edward: KRAAK PLATE DESIGN SEQUENCE 1550-1655
- Shangraw, Clarence F: ORIGINS OF CHINESE CERAMICS
- Shanxi Museum ed: SHANXI BOWUYUAN CANGPIN GAILAN: CIQI JUAN I
(Survey of the Collections of Shanxi Museum: Ceramics: I)

- Shanxi Sheng Bowuguan ed: BEI QI ZHANG XIAO MU WENWU TULU
(Catalogue of Artifacts from Zhang Xiao Tomb in Northern Qi)

- Shao Zhong: ZHONGGUO ZISHA HUAPEN
(Chinese Zisha Flower Trays)

- Shaw, J. C: INTRODUCING THAI CERAMICS
- Shaw, John: NORTHERN THAI CERAMICS
- Sheaf, Colin & Kilburn, Richard: THE HATCHER PORCELAIN CARGOES
- Shenyang Imperial Palace Museum: SHENYANG GUGONG BOWUYUAN YUANCANG WENWU JINGCUI: CIQI JUAN SHANG, XIA
The Prime Cultural Relics Collected by Shenyang Imperial Palace Museum: The Chinaware Volume The First Part

- Shenzhen Cultural Relics and Archaeological Verification Bureau ed: TANG REN QIYONG
(Tang Dynasty Utensils)

- Shenzhen Museum ed: HUANGHUANG JU TANG: QI ZHI JIU SHIJI DE TANGDAI WUZHI YU QIYONG
The Brilliant and Great Tang Dynasty: Substance and Apparatus used in Tang Dynasty from seven to ninth Century

- Shenzhen Museum ed: JINGCAI: JIN YUAN HONG LU CAI CI ZHONG DE SHENZHI YU SHIXIANG
Splendid: The Deities and Secular World in Polychrome Overglaze: Decoration Ceramics of Kin and Yuan Dynasties

- Shenzhen Museum ed: QINGLI JINGYA LINGLONG GONGQIAO: WANQING MINGUO LILING YOUXIA WUCAI CI ZHENPIN
Elegant Style and Delicate Craftsmanship: Underglaze Multicoloured Porcelain Treasures from Liling in the Late Qing and Early Republic of China

- Shenzhen Wangye Museum: SAN JIN YAO HUO: ZHONGGUO GUDAI SHANXI TAOCI TE ZHAN
(Special Exhibition of Ancient Ceramics from Shanxi)

- Shi Congzhi et al. ed: XINGTAI SUIDAI XINGYAO
The Sui Kiln Sites at Xingtai

- Shi Jingfei: RIYUE GUANGHUA: QING GONG HUAFALANG
Radiant Luminescence: The Painted Enamelware of the Qing Imperial Court

- Shi Wanyi: HAIWAI GUICANG ZHONGGUO QINGTONGQI JINYINQI TONGJING JINGPIN JI
Overseas Collections: Selected Bronze Ware, Gold and Silver Ware and Bronze Mirrors of China

- Shimazu, Noriki: NANKAI SHUTSUDO NO CHUGOKU TOJI
(Chinese Ceramics from the Southern Seas)

- Shoichi Narasaki: NIHON TOJI ZENSHU 9: SETO MINO
A Pageant of Japanese Ceramics 9: Seto and Mino Ware

- SHOUDU BOWUGUAN CANG CI XUAN
(Ceramics from the Collections of the Capital Museum)

- Shozo Tanabe & Migaku Tanaka: NIHON TOJI ZENSHU 2: YAYOI HAJI
A Pageant of Japanese Ceramics 2: Yayoi and Haji

- Simpson, Penny & Sodeoka Kanji: THE JAPANESE POTTERY HANDBOOK
- Smart, Ellen: FOURTEENTH CENTURY CHINESE PORCELAIN FROM A TUGHLAQ PALACE IN DELHI
- Smith, Alan: THE ILLUSTRATED GUIDE TO LIVERPOOL HERCULANEUM POTTERY
- Smith, Sheena: LOWESTOFT PORCELAIN IN NORWICH CASTLE MUSEUM
- Song Dachuan ed: BEIJING MAOJIAWAN CHUTU CIQI
(Ceramics Excavated at Maojiawan in Beijing)

- Soontaek Choi-Bae: SELADON-KERAMIK DER KORYO-DYNASTIE, 918-1392
- Sorsby, William: SOUTH-EAST ASIAN AND EARLY CHINESE EXPORT CERAMICS
- Sotheby's: CATALOGUE OF CHINESE CERAMICS, KOREAN AND SOUTH-EAST ASIAN POTTERY AND WORKS OF ART
- Sotheby's: CATALOGUE OF CHINESE, KOREAN AND THAI CERAMICS
- Sotheby's: CATALOGUE OF ORIENTAL CERAMICS AND WORKS OF ART
- Sotheby Parke Bernet: IMPORTANT CHINESE CERAMICS, ARCHAIC JADES, BRONZES, SCULPTURE, WORKS OF ART AND PAINTINGS
- Sotheby Parke Bernet: FINE CHINESE CERAMICS AND WORKS OF ART
- Sotheby Parke Bernet: CHINESE CERAMICS AND WORKS OF ART
- Sotheby Parke Bernet: IMPORTANTE COLLECTION DE LA COMPAGNIE DES INDES ET PORCELAINE DE LA CHINE
- Sotheby's: CHINESE CERAMICS AND WORKS OF ART
- Sotheby's: FINE CHINESE CERAMICS, WORKS OF ART AND PAINTINGS
- Sotheby's: CHINESE CERAMICS AND WORKS OF ART INCLUDING JADES, SNUFF BOTTLES AND CHINESE PAINTINGS
- Sotheby's: ORIENTAL CERAMICS AND WORKS OF ART
- Sotheby's: ORIENTAL CERAMICS AND WORKS OF ART
- Sotheby Parke Bernet: IMPORTANTE COLLECTION D'EMAUX CLOISONNES ET DE PORCELAINES DE CHINE
- Sotheby's: FINE CHINESE CERAMICS, WORKS OF ART AND PAINTINGS
- Sotheby's: BELLE PORCELAINES DE PORCELAINE DE CHINE
- Sotheby's: THE SIR LESLIE JOSEPH COLLECTION
- Sotheby's: CHINESE EXPORT PORCELAIN AND WORKS OF ART
- Sotheby's: SOTHEBY'S HONG KONG - TWENTY YEARS
- Sotheby's: A PRIVATE COLLECTION OF YIXING TEAPOTS
- Sotheby's: FINE YIXING TEAPOTS
- Sotheby's: FINE CHINESE CERAMICS AND WORKS OF ART
- Sotheby's: THE MEIYINTANG COLLECTION
- Sotheby's: THE MEIYINTANG COLLECTION PART IV
- Sotheby's: IMPORTANT MING PORCELAIN FROM A PRIVATE COLLECTION
- Sotheby's: THE MEIYINTANG COLLECTION PART V
- Soustiel, Jean and Porter, Yves: TOMBEAUX DE PARADIS
- Southeast Asian Ceramics Society: A CERAMIC LEGACY OF ASIA'S MARITIME TRADE
- Southeast Asian Ceramics Society: CHINESE CELADONS
- Southeast Asian Ceramics Society: CHINESE TRANSLATIONS, NO. 2
- Southeast Asian Ceramics Society: NONYA WARE AND KITCHEN CH'ING
- Southeast Asian Ceramics Society: THE SOUTHEAST ASIAN CERAMIC SOCIETY
- Sowerby, Arthur de Carle: CLAY FUNERARY FIGURINES OF THE PRE-HAN PERIOD IN CHINA
- Sowerby, Arthur de Carle: THE NEOLITHIC POTTERY OF KANSU
- Spain, David: NORITAKE FANCYWARES A TO Z
- Sparks, John: AN EXHIBITION OF JAPANESE PORCELAIN OF THE 17TH AND 18TH CENTURIES
- SPECIAL EXHIBITION: CERAMICS OF SOUTHEAST ASIA: YAMADA COLLECTION
- Spencer, Christopher: EARLY LOWESTOFT
- Spencer, James: CHINESE TRADE CERAMICS: THE EVIDENCE OF THREE SHIPWRECKS
- Spero, Simon intro: 18TH CENTURY ENGLISH TRANSFER-PRINTED PORCELAIN AND ENAMELS
- Spink: CHINESE BLUE & WHITE PORCELAIN
- Champkins, Paul: SATSUMA AT SPINK
- Spink & Son Ltd: GUANYAO AND MINYAO
- Spinks, Charles Nelson: THE CERAMIC WARES OF SIAM
- Spinks, Charles Nelson: THE CERAMIC WARES OF SIAM
- Staehelin, Walter A: DAS BUCH VOM PORZELLAN
- Stamen, J, Volk, C. & Ni Yibin: A CULTURE REVEALED
Kangxi-Era Porcelain from the Jieruitang Collection

- Stevenson, John & Guy, John: VIETNAMESE CERAMICS: A SEPARATE TRADITION
- Stock, Diana ed: KHMER CERAMICS
- Strober, Eva: MING
- Sugimura Yuzo: DOGU
(Pottery Images)

- Sui Weimin: ZHEN ZHONG JINGHUA
The Quintessence of Ancient Ceramic Pillows

- Suining Museum ed: SUINING JINYUCUN NANSONG JIAOCANG
Jinyucun Hoard of Southern Song Dynasty in Suining

- Sullivan, Michael: CHINESE CERAMICS, BRONZES AND JADES
- Sun Fuxi ed: XI'AN WENWU JINGHUA: CIQI
(Masterpieces of Xi'an's Cultural Relics: Porcelain)

- Sun Fuxi ed: XI'AN WENWU JINGHUA: SANCAI
(Masterpieces of Xi'an's Cultural Relics: Sancai Wares)

- Sun Fuxi ed: XI'AN WENWU JINGHUA: TAOYONG
(Masterpieces of Xi'an's Cultural Relics: Pottery Figurines)

- Sundius, Nils: SOME ASPECTS OF THE TECHNICAL DEVELOPMENT IN THE MANUFACTURE OF THE CHINESE POTTERY WARES OF PRE-MING AGE
- Suntory Art Museum: DOGU TO DOMEN
(Earthen Figures and Faces)

- Suntory Art Museum: SOMETSUKE NO MICHI - HIGASHI TO NISHI O MUSUBU BUNKA
(Blue and White Pottery Road - Culture that unites East and West)

- Suntory Museum of Art: IMARI: YOROPPA NO KYUDEN O KAZATTA NIHON JIKI
Imari: Japanese Porcelain for European Palaces

- T'an Tan-chiung: SELECTED SPECIMENS OF CHINESE PORCELAIN
- Taicang Museum ed: DA YUAN CANG: TAICANG FANCUNJING YUANDAI YIZHI CHUTU CIQI JINGCUI
Yuan Dynasty Warehouse: Archaeological Discoveries of Ceramic Unearthed from the Yuan Period Fancunjing Site in Taicang

- Taipei County Yingge Ceramics Museum: JIANGGANG WENHUA - TAIWAN WEI - GANG YU WENG DE GUSHI
Pickling Pot Culture, A Taste of Taiwan: The Story of Vats and Urns

- Taji Shuichi: SHINDAI NO JIKI (KENKYU TO KAISETSU)
Porcelain of the Ch'ing Dynasty Chinese

- Takashimaya Department Store: KONDO YUZO OZARA TEN
(Exhibition of Large Dishes by Kondo Yuzo)

- Takasu Toyoji: KAKIEMON, NABESHIMA
- Tam, Laurence et al: JOINED COLORS
- Tan, Rita: SONG WARES FOUND IN THE PHILIPPINES
- Tang Liguang ed: MINJIAN CIQI CANGPIN SHANGXI: JIUSI TANG CANG CI
(Enjoying Collections of Ceramics: Ceramics in the Jiusi Tang Collection)

- Tang Qinbiao & Lin Huadong: YUSI TANG CANG YUEYAO QINGCI
(Yue Celadons in the Collection of Yuci Tang)

- Tang Yun ed: ZISHA HU JIANSHANG
(The Connoisseurship of Purple Clay Teapots)

- TAOCI NO. 1: REVUE ANNUELLE DE LA SOCIETE FRANCAISE D'ETUDE DE LA CERAMIQUE
- TAOCI NO. 2: LES CERAMIQUES DU FOND DES MERS NOUVELLES DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
(Taoci No. 2: New Archaeological Discoveries of Ceramics from beneath the Sea)

- TAOCI NO. 3: GRES ET RAKU DU JAPON
(Taoci No. 3: Stoneware and Raku of Japan)

- TAOCI NO. 4: REVUE ANNUELLE DE LA SOCIETE FRANCAISE D'ETUDE DE LA CERAMIQUE ORIENTALE
- Temporary Exhibition Gallery, Instituto Para os Assuntos Civicos et Municipais: WUBEN TIANCHENG: JINGDEZHEN GUANYAO BOWUGUAN CANG CHUTU CHENGHUA GUANYAO CIQI
Essence of Nature: The Unearthed Chenghua Official-Kiln Porcelain Collected by the Jingdezhen Imperial Porcelain Museum/Essencia da Natureza: Porcelanos do Forno Official de Chenghua Encontrados em Escavacoes e da Coleccao do Museu Imperial de Porcelana de Jingdezhen

- Temporary Exhibition Gallery, Instituto Para os Assuntos Civicos et Municipais: YUYAO YIZHEN: JINGDEZHEN CHUTU XUANDE GUANYAO ZHENPIN
The Glow of the Imperial Xuande Kiln: Porcelain Treasures Excavated from Jingdezhen/Vestigios do Forno Imperial de Xuande: Valiosas Pecas Descobertas em Jingdezhen

- Tenri Sankokan Museum: CHINESE CLAY OBJECTS REFLECTING ANCIENT MODE OF LIFE
Handbook of the Tenri Sankokan Museum Collection (1)

- Thiel, Albert Willem Rudolf: CHINESE POTTERY AND STONEWARE
- Thom, Bill & Miller, Philip: MACHIN PORCELAINS & EARTHENWARES
- Thompson, Julian: THE ALAN CHUANG COLLECTION OF CHINESE PORCELAIN
- Tiao Zun et al. ed: YIXING ZISHA TAO YI
(The Art of Yixing Pottery)

- Tichane, Robert: COPPER RED GLAZES
- Tichane, Robert: THOSE CELADON BLUES
- Tie Yuan & Xi Ming: QINGDAI GUANYAO CIQI SHI
(The History of Qing Dynasty Ceramics Produced for the Imperial Court)

- Tie Yuan ed: GUDAI MINYAO TAOCI
(Old Folk Porcelain and Pottery)

- Tie Yuan ed: JIANGXI CANG CI QUANJI: MINGUO (SHANG XIA)
The Complete Collection of Porcelain of Jiangxi Province: Porcelain from the Year 1912-1949

- Tie Yuan ed: MING QING CIQI WENSHI JIANDING: DONGWU WENSHI JUAN
(The Authentication of Designs on Ming and Qing Porcelains: Animals)

- Tie Yuan ed: QINGDAI QINGHUA CIQI
(Qing Blue-and-White Porcelain)

- Till, Barry: THE BLUE AND WHITE PORCELAIN OF CHINA
- Toguri Museum of Art: COMMEMORATIVE EXHIBITION FOR THE OPENING
- TOJI TAIKEI - A COMPLETE SET
(Ceramics of East Asia)

- TOJIKI HYAKUSEN
(One Hundred Pieces of Selected Pottery and Porcelain)

- Tokugawa Art Museum: KENZAN
- Tokugawa Art Museum & Nara Museum ed: CHATSUBO
(Tea Jars)

- Tokugawa Art Museum & Nara Museum ed: KO SETO
(Old Seto Wares)

- Tokyo Imperial University: JINRUIGAKU SHASHIN SHU: HANIWA, DOGU SHI BU
(Haniwa Figures Found on Ancient Burial Sites in Japan)

- Tokyo National Museum: 'THE ANCIENT KOREAN ARTS - QUINTESSENCE OF 1,000 YEARS OF SILLA' AND 'THE SUNKEN TREASURE OFF THE SINAN COAST'
- Tokyo National Museum: CHINESE CERAMICS EXCAVATED IN JAPAN
Nihon Shutsudo no Chugoku Toji

- Tokyo National Museum: HIGASHI AJIA NO HANA: TOJI MEIHINTEN
East Asian Elegance: Masterpieces of Ceramics: Joint Special Exhibition of National Masterpieces, Japan, China and Korea, 2014

- Tokyo National Museum: HIROTA COLLECTION
Gift of Mr. Hirota Matsushige

- Tokyo National Museum: A HUNDRED MASTERPIECES OF CHINESE CERAMICS FROM THE PERCIVAL DAVID COLLECTION, LONDON
- Tokyo National Museum: PAGEANT OF JAPANESE ART: CERAMICS AND METALWORK
- Tokyo National Museum: SOMETSUKE
The Flourishing of Underglaze Blue Porcelain Ware in Asia

- Tokyo National Museum: TREASURES FROM THE HORYU-JI
- Tokyo National Museum ed: TOYO NO TOKI
(The Ceramics of East Asia)

- Tong Shuye & Shi Xuetong: ZHONGGUO CIQI SHI LUNCONG
(Collection of Articles on the History of Chinese Ceramics)

- Mitsuoka Tadanari: CERAMIC ART OF JAPAN
- Towner, Donald: CREAMWARE
- TRANSACTIONS OF THE ASIATIC SOCIETY OF JAPAN
- Trubner, Henry: CERAMIC ART OF JAPAN
- Trubner, Henry: CHINESE CERAMICS FROM THE PREHISTORIC PERIOD THROUGH CH'IEN-LUNG
- Tsang, Gerard C. C: SONG CERAMICS FROM THE KWAN COLLECTION
- Tseng Su Liang,: SONGDAI YAOZHOU QINGCI YANJIU
(Research into Song Dynasty Yaozhou Ceramics)

- Tsiang, Katherine R: SHADES OF GREEN JADE AND MISTY MOUNTAINS
- Tsuboi Shogoro intro: JINRUIGAKU SHASHIN SHU - NIHON SEKISHI JIDAI DOGU SHI BU
Selected Specimens of Clay Human Figures Found in Stone Age Sites in Japan

- Tsuhoi Kyotari: YAYOI POTTERY
- Tsui Art Foundation comp: A LEGACY OF CHENGHUA
- Twitchett, John: DERBY PORCELAIN
- Twitchett, John: DERBY PORCELAIN 1748-1848
- Twitchett, John & Sandon, Henry: LANDSCAPES ON DERBY AND WORCESTER PORCELAIN
- Ueno Takeshi & Shiratani Tatsuya: SERAMITSUKU RODO
Ceramic Road

- Ulricehamn East Asian Museum: CHINESE CERAMIC TREASURES: A SELECTION FROM THE ULRICEHAMN EAST ASIAN MUSEUM, INCLUDING THE CARL KEMPE COLLECTION
- Umehara Sueji: INKYO SHUTSUDO HAKUSHOKU DOKI NO KENKYU
Etude sur la Poterie Blanche Pouillee Dans la Ruine de Capitale des Yin

- Umezawa Gallery: THE AUTUMN EXHIBITION: CERAMICS OF KYUSHU
- Umezawa Gallery: THE SUMMER EXHIBITION: UMEZAWA GALLERY
Kaki Tokubetsu Ten

- Vainker, Shelagh J: CHINESE POTTERY AND PORCELAIN
- Valdes, Cynthia O: THE SAGA OF THE SAN DIEGO
- Valenstein, Suzanne G: A HANDBOOK OF CHINESE CERAMICS
- Valenstein, Suzanne G: THE HERZMAN COLLECTION OF CHINESE CERAMICS
- Valenstein, Suzanne G: HIGHLIGHTS OF CHINESE CERAMICS
- Valenstein, Suzanne G: MING PORCELAINS - A RETROSPECTIVE
- Valfre, Patrice: YIXING TEAPOTS FOR EUROPE
Suo wang Ouzhou de Yixing Chahu

- Victoria and Albert Museum (A. Lane): CHINESE PORCELAIN OF THE CH'ING DYNASTY
- Von der Porten, Edward P: DRAKE AND CERMENO IN CALIFORNIA
- Von der Porten, Edward P: THE PORCELAINS AND TERRACOTTAS OF DRAKES BAY
- von der Schulenberg, Stephan Graf and Rainald Simon: BIRTH OF FORM
- Wain, Peter: HEAVENLY PIECES
- Walker Art Gallery: MADE IN LIVERPOOL
- Walton, Peter: CREAMWARE AND OTHER ENGLISH POTTERY AT TEMPLE NEWSAM HOUSE LEEDS
- Wang Guangyao: MINGDAI GONGTING TAOCI SHI
(A History of Ming Dynasty Ceramics Made for the Court)

- Wang Guobing and Yuan Xiangfei: GUYUEXUAN YU FALANGCAI CI
(Guyuexuan and Falang Painted Porcelains)

- Wang Jiaguang et al: CHUGOKU TOJI ZENSHU 3 - CHINESE CERAMICS IN CHINESE COLLECTIONS 3
Qin and Han Period Ceramics

- Wang Jianhua ed: GUGONG BOWUYUAN CANG YIXING ZISHA
Yixing Zisha Wares in the Palace Museum

- Wang Jianyu et al. ed: ZHONGGUO QINGDAI CIQI MULU
(A Catalogue of Qing Dynasty Ceramics)

- Wang Lin & Xu Hu: JIN BOXING TI JI HAN ZAO ERBAI PIN
(Two Hundred Han Stoves with Inscriptions and Comments by Jin Boxing)

- Wang Qingzheng et al: CHUGOKU TOJI ZENSHU 21 - CHINESE CERAMICS IN CHINESE COLLECTIONS 21
Jingdezhen Polychromes

- Wang Qingzheng et al: THE DISCOVERY OF RU KILN
Ruyao de Faxian

- Wang Qingzheng et al: THE DISCOVERY OF RU KILN
- Wang Qitai: CAN CI YAJI: MING QING CIPIAN JIANSHANG
(An Elegant Selection of Broken Porcelains: Verification and Connoisseurship of Ming and Qing Sherds)

- Wang Wenjian ed: ZHEN MENG HANDAN: CIZHOU YAO JINGPIN SHANGXI
(Pillow Dreams of Handan: The Appreciation of Masterpieces from the Cizhou Kilns)

- Wang Yuntao: ZI YUN YA JI: MING QING ZISHA JIANSHANG
(An Elegant Selection of a Purple Flavour: The Connoisseurship of Ming and Qing Dynasty Zisha)

- Washington County Museum of Fine Arts: CH'ING DYNASTY MONOCHROMES & TOU-TS'AI TO THE CHINESE TASTE
- Watanabe, Soshu: SHINA TOJIKI SHI
(History of Chinese Ceramics)

- Watney, Bernard: ENGLISH BLUE & WHITE PORCELAIN OF THE EIGHTEENTH CENTURY
- Watson, Sir Francis: CHINESE PORCELAINS IN EUROPEAN MOUNTS
- Watson, Sir Francis: MOUNTED ORIENTAL PORCELAIN
- Watson, William ed: POTTERY AND METALWORK IN T'ANG CHINA
- Wedgwood Museum; Blake-Roberts, Gaye ed: MASON'S
- Wedgwood Museum; Blake-Roberts, Gaye ed: TRUE BLUE
- Weeder, Erica H. ed: THE RISE OF A GREAT TRADITION
- Weisbrod, Michael B: CHINESE CERAMIC ART
- Weisbrod, Michael B: DRAGONS, MONSTERS AND AUSPICIOUS BEASTS
- Weisbrod, Michael B: FROM KILNS OF KINGS AND COMMONERS
- Weisbrod, Michael B: TWENTY-FIFTH ANNIVERSARY EXHIBITION OF CHINESE WORKS OF ART
- Welsh, Jorge: FLORA AND FAUNA
- Wen Changqing: BU GAI YIWANG DE ZHEJIANG ZHI CI SHI
(Things That Should Not Be Forgotten about the History of Ceramic Production in Zhejiang)

- Wenzhou Museum ed: ZHONGGUO TAOCI: OU YAO
Ou Porcelain Wares, Chinese Ceramics

- Whiter, Leonard: SPODE
- Whitridge, William H: ORIENTALIA - THE WHITRIDGE COLLECTION OF CHINESE POTTERY AND PORCELAIN
- Wiesner, Ulrich: CHINESISCHE KERAMIK
- Wiesner, Ulrich: CHINESISCHES PORZELLAN
- Wilkinson, Vega: A DICTIONARY OF CERAMIC ARTISTS
- Willetts, William intro: CERAMIC ART OF SOUTHEAST ASIA
- Willetts, William intro: CERAMIC ART OF SOUTHEAST ASIA
- Williams, Nigel: PORCELAIN
- Williams, Sydney: ANTIQUE BLUE & WHITE SPODE
- Wilson, Gillian; with an introduction by Sir Francis Watson: MOUNTED ORIENTAL PORCELAIN
- Wilson, Ming: RARE MARKS ON CHINESE CERAMICS
- Wirgin, Jan: CHINESE CERAMICS FROM THE AXEL AND NORA LUNDGREN BEQUEST
- Wirgin, Jan: CHINESE TRADE CERAMICS FOR THE SWEDISH MARKET
- Wirgin, Jan: K'ANG-HSI PORCELAIN
- Wirgin, Jan: MING BLUE-AND-WHITE
- Wirgin, Jan: MING WARES IN THE LAURITZEN COLLECTION
- Wirgin, Jan: SOME CERAMIC WARES FROM CHI-CHOU
- Wirgin, Jan: SOME NOTES ON LIAO CERAMICS
- Wirgin, Jan: SUNG CERAMIC DESIGNS
- Wirgin, Jan: SUNG-MING
- Wong, Grace: A COMMENT ON THE TRIBUTARY TRADE BETWEEN CHINA AND SOUTHEAST ASIA, AND THE PLACE OF THE PORCELAIN IN THIS TRADE, DURING THE SONG DYNASTY IN CHINA
- Wood, Nigel: CHINESE GLAZES
- Wood, Nigel: IRON IN THE FIRE
- Wu Renjing & Xin Anchao: ZHONGGUO TAOCI SHI
(History of Chinese Ceramics)

- Wu Renjing & Xin Anchao: ZHONGGUO TAOCI SHI
(History of Chinese Ceramics)

- Xi Feng ed: JIEMA YUAN QINGHUA CIQI YU GAOFANG
(Deciphering Yuan Dynasty Blue-and-White Ceramics, Imitations and Copies)

- Xiang Jialin: YISHU GUIBAO: XIANGSHI QIGUAN GE DINGYAO CI CANG ZHEN
(Treasures of Dingyao Wares Held in the Qiguan Ge Collection of Mr. Xiang)

- Xianyang Museum ed: XIANYANG YANGJIAWAN XIHAN CAIHUI BING MA YONG
Painted Terracotta Warriors and Horses from Yangjiawan, Xianyang City

- Xiao Xiang et al: CHUGOKU TOJI ZENSHU 8 - CHINESE CERAMICS IN CHINESE COLLECTIONS 8
Tongguan Wares of Changsha

- Xu Huping ed: LIUCHAO QINGCI
- Xu Jiegen ed: DING YAO FENGHUA
Reveal the Glamour of Ding Ware

- Xu Zhongwen et al: YANGZHOU CHUTU TANGDAI CHANGSHA YAO CIQI YANQIU
(Research into Tang Dynasty Changsha Ceramics Unearthed in Yangzhou)

- Xue Dongxing: QIANNIAN YAOZHOU YAO
A Thousand-Year History of Yaozhou Kiln

- Xue Jianhua ed: ZHONGGUO LIDAI 8: TAOCI JINGPIN 100 JIAN SHANGXI
(The Ages of China 8: The Appreciation of 100 Selected Ceramics

- Yamanaka & Co. Ltd: EXHIBITION OF JAPANESE CERAMIC WARE
- Yamato Bunkakan: CERAMICS: KOREA AND MISCELLANEOUS COUNTRIES EXCEPTING JAPAN AND CHINA
From the Museum Yamato Bunkakan Collection

- Yamato Bunkakan: CHINESE CERAMICS FROM THE YAMATO BUNKAKAN COLLECTION
- Yamato Bunkakan Museum: JAPANESE CERAMICS FROM THE MUSEUM YAMATO BUNKAKAN COLLECTION
- Yan Hong: YUANCI XIN JIAN
(A New Assessment of Yuan Porcelain)

- Yan Xinghua: YIXING TAOQI TUPU
(A Compendium of Yixing Pottery)

- Yang Gen et al: THE CERAMICS OF CHINA
- Yang Houli, Fan Fengmei and Rita C. Tan: DATED QINGBAI WARES OF THE SONG AND YUAN DYNASTIES
- Yang Shilin & Kong Lingkuan: HONGWU ZHONGDUCHENG TAOCI CUIZHEN
(Ceramic Treasures from the Hongwu Period at Zhongducheng)

- Yang Yongshan and Yang Jingrong: MINJIAN TAOCI
- Yang Zhongyi: QINDAI TAOWEN
(Inscriptions on Ceramics of the Qin Dynasty)

- Ye Wencheng et al. ed: DEHUAYAO CI: JIANDING YU JIANSHANG
(Ceramics from the Dehua Kiln: Their Authentication and Appreciation)

- Ye Zhemin: ZHONGGUO CIZHOU YAO
China Cizhou Kilns

- Yeo, S. T. and Jean Martin: CHINESE BLUE & WHITE CERAMICS
- Yokogawa Collection: TOYO KO TOJI
Illustrated Catalogue of Old Oriental Ceramics Donated by Mr Yokogawa

- Yokogawa Collection: YOKOGAWA COLLECTION
- Yosida, Mitukuni: A SHORT HISTORY OF JAPANESE CERAMICS
- Young, Carol M. et al: VIETNAMESE CERAMICS
- Young, Martie W: EARLY CHINESE CERAMICS FROM NEW YORK STATE MUSEUMS
- Yu Chunming ed: ZHONGGUO CIQI OUZHOU FANER: NANCHANG DAXUE BOWUGUAN GUANCANG ZHONGGUO QINGDAI WAIXIAO CI
Chinese Porcelain, European Style (Qing Dynasty Export Ceramics in the Collection of Nanchang University Museum)

- Yu Jiadong: JIANGXI TAOCI SHI
(The History of Porcelain in Jiangxi)

- Yu Jiming: ZHONGGUO ZISHAHU TUJIAN
(An Illustrated Compendium of Zisha Teapots)

- Yu Jiming ed: ZHONGGUO QINGCI TUJIAN
(An Illustrated Handbook of Chinese Celadons)

- Chou, Ch'in Han: CHINESE CERAMICS
- YUNNAN SHENG BOWUGUAN GUANCANG JINGPIN QUANJI: CIQI
Excellent Collection of Yunnan Provincial Museum: Porcelain

- Zeng Fan et al: CHUGOKU TOJI ZENSHU 27 - CHINESE CERAMICS IN CHINESE COLLECTIONS 27
Fujian Ceramics (Fujian Province)

- Zeng Guangyi et al: CHUGOKU TOJI ZENSHU 24 - CHINESE CERAMICS IN CHINESE COLLECTIONS 24
Shiwan (Shekwan) Wares (Guangdong Province)

- Zhang Faying ed: TANG YING DU TAO WENDANG
(Documents on the Qing Dynasty Superintendent of Ceramics Tang Ying)

- Zhang Huailin & Lin Han ed: HAIWAI ZHENCANG ZHONGHUA GUIBAO: BAI CI
Treasures of Chinese Art in Collections Abroad: White Porcelain

- Zhang Huailin & Lin Han ed: HAIWAI ZHENCANG ZHONGHUA GUIBAO: CHENGHUA HOU QINGHUA CI
Treasures of Chinese Art in Collections Abroad: Blue and White Porcelain (from the Chenghua Period Onwards).

- Zhang Huailin & Lin Han ed: HAIWAI ZHENCANG ZHONGHUA GUIBAO: DANCAI CI WUCAI CI
Treasures of Chinese Art in Collections Abroad: Polychrome

- Zhang Huailin & Lin Han ed: HAIWAI ZHENCANG ZHONGHUA GUIBAO: MING TIANSHUN MOQIAN QINGHUA CI
Treasures of Chinese Art in Collections Abroad: Blue and White Porcelain (up to the Tianshun Reign of the Ming Dynasty)

- Zhang Shuwei ed: ZHONGGUO GONGYI YAO
Gongyi Kiln of China

- Zhang Songlin & Liao Yongmin: HENAN TANGDAI BAIYOU CAICI
Tang Dynasty White Porcelains with Colorful Decor Made in Henan

- Zhang Xuesong ed: TIANZHEN ZHAI CANG QINGHUA CI HUA JIZHEN
(A Collection of Blue-and-White Folk Ceramics from the Tianzhen Zhai Collection)

- Zhao Jiabin & Wu Chunming ed: FUJIAN LIANJIANG DINGHAIWAN CHENCHUAN KAOGU
(Archaeological Report on the Shipwreck at Dinghai Bay on the Lian River in Fujian Province)

- Zhao Yueding ed: HUANGDI DE CIQI: JINGDEZHEN CHUTU MING SANDAI GUAN YAO CIQI ZHENPIN HUICUI: YONGLE; XUANDE CHENGHUA JUAN
(The Emperors' Porcelain: Treasures of Ming Dynasty Porcelain from the Yongle, Xuande and Chengua Reigns Excavated at Jingdezhen)

- Zhao Ziqiang: GU TAOCI JIANDING
(The Authentication of Ancient Ceramics)

- Zhao Ziqiang ed: QINGCI QINGBAICI ZHEN PIN
(Treasures of Celadon and Qingbai Porcelain)

- Zhao Ziqiang ed: SIJIA CANGBAO: YUE GUI GANG AO TAI SIREN CANGPIN ZHENJI
A Private Collection of Chinese Ceramics: Treasures from Collectors in Guangdong, Guangxi, Hong Kong, Macao and Taiwan

- Zhao Ziqiang ed: ZHONGGUO LIDAI CHAJU
(Chinese Teawares)

- Zhejiang Cultural Relics and Archaeology Research Bureau ed: LONGQUAN DONGQU YAOZHI FAJUE BAOGAO
(Report on the Excavation of Eastern Longquan Kiln Sites)

- ZHEJIANG JINIAN MU YU JINIAN CI: LISHUI JUAN
Tombs and Porcelains with Dates from Lishui, Zhejiang

- Zhejiang Light Industrial Workshop: LONGQUAN QINGCI YANJIU
(Studies in Longquan Ware)

- Zhejiang Museum ed: CI YUAN XIE CUI
(Treasures from the Source of Ceramics)

- Zhejiang Museum ed: YAO HUO YIYUN
(Remains from the Fires of Kilns)

- Zhejiang Provincial Institute of Cultural Relics ed: SILONGKOU YUEYAO ZHI
The Yueyao Kiln Site at Silongkou

- Zhejiang Provincial Museum ed: FEI SE CHU GAOLI: HANGUO KANGJIN GAOLI QINGCI TE ZHAN
Exhibition of Goryeo Celadon Wares from Gangjin of Korea

- Zhejiang Provincial Museum ed: GUANG ZHI MAO MEI: ZHEJIANG CHUTU SONG YUAN QINGBAI CI
(Song and Yuan Dynasty Qingbai Wares Excavated in Zhejiang Province)

- Zhejiang Provincial Museum ed: QINGYA JIGU ZHENCANG GUDAI CIZHEN
Qingya Jigu Ceramics Pillows Collection

- Zhejiang Provincial Museum ed: QIONG ZI YU GU: MING QING DEHUA BAI CI JINGPIN ZHAN
(Exhibition of Masterpieces of Ming and Qing Dynasty Blanc-de-Chine)

- Zhejiang Provincial Museum et al: QINGCI FENGYUN: YONGHENG DE QIANFENG CUISE: ZHEJIANGSHENG BOWUGUAN
Charm of Celadon: Perpetual Green Scenes on Mountains: Zhejiang Provincial Museum

- ZHEJIANG SONG MU
(Song Dynasty Tombs in Zhejiang)

- ZHONGGUO GU TAOCI YANJIU: DI SHIYI JI
(Research into Chinese Ceramics: Volume 11)

- ZHONGGUO GU TAOCI YANJIU: DI SHI JI
(Research into Chinese Ceramics: Volume 10)

- ZHONGGUO GUDAI BAI CI GUOJI XUESHU YANTAOHUI LUNWENJI
Symposium on Ancient Chinese White Porcelain Proceedings

- ZHONGGUO LIDAI QINGHUA HUADIAN (RENWU, DONGWU JUAN)
(Paintings on Blue and White Porcelain : People and Animals)

- ZHONGGUO TAOCI QUANJI 1: XINSHIQI SHIDAI
(Compendium of Chinese Ceramics 1: The Neolithic Period)

- ZHONGGUO TAOCI QUANJI 2: XIA SHANG ZHOU CHUNQIU ZHANGUO
(Compendium of Chinese Ceramics 2: Xia, Shang, Zhou, Spring and Autumn and Warring States Periods)

- ZHONGGUO TAOCI QUANJI 3: QIN HAN
(Compendium of Chinese Ceramics 3: The Qin and Han Dynasties)

- ZHONGGUO TAOCI QUANJI 4: SANGUO LIANGJIN NANBEICHAO
(Compendium of Chinese Ceramics 4: Three Kingdoms, The Western and Eastern Jin and Northern and Southern Dynasties)

- ZHONGGUO TAOCI QUANJI 10: YUAN: SHANG
(Compendium of Chinese Ceramics 10: The Yuan Dynasty: Part 1)

- ZHONGGUO TAOCI QUANJI 13: MING: XIA
(Compendium of Chinese Ceramics 13: The Ming Dynasty: Part 2)

- Deng Bai et al: ZHONGGUO XIANDAI MEISHU QUANJI 29 = TAOCI 3: CIQI (XIA)
(Compendium of Modern Chinese Art 29 = Ceramics 3: Porcelain 2)

- Zhou Lili: QINGDAI YONGZHENG - XUANTONG GUANYAO CIQI
(Qing Dynasty Official Wares from the Yongzheng to Xuantong Reigns)

- Zhou Ren et al: JINGDEZHEN CIQI DE YANJIU
(Study of Jingdezhen Ceramics)

- Zhou Shirong: CHANGSHAYAO CI: JIANDING YU JIANSHANG
(Ceramics from Changsha Kilns: Authentication and Appreciation)

- Zhou Shirong & Wu Yuejian: TANGFENG MIAOCAI: CHANGSHAYAO JINGPIN JUAN CHANGSHAYAO YANJIU JUAN
Marvellous Colors and Tang Style: Exquisite Wares of Changsha Kiln & Research of Changsha Kiln

- Zhou Sizhong: QING GONG CITAI HUAFALANG YANJIU 1716-1789
(Research into Falang Porcelains Made for the Qing Court 1716-1789)

- Zhou Yong & Zhou Qiang ed: YUAN QINGHUA JIXING YANJIU YU WUZHENG JIANDING
Trace Model: Research and Material Evidence Authentication: Yuan Dynasty Underglaze Blue Porcelain

- Zhou Zhenglin & Zhou Yiyong ed: YUAN QINGHUA: JIANSHI ZHINAN
(A Guide to the Connoisseurship of Yuan Blue-and-White)

- Zhu Boqian et al: CHUGOKU TOJI ZENSHU 4 - CHINESE CERAMICS IN CHINESE COLLECTIONS 4
Yue Wares (Zhejiang Province)

- Zhu Xiaodong ed: WUHUA TIANBAO: WUYUE GUO CHUTU WENWU JINGCUI
(Masterpieces of Excavated Cultural Artefacts from the Wuyue Kingdom)

- Zhu Yuping: MINGDAI QINGHUACI
(Ming Dynasty Blue-and-White)

- Zhu Yuping: YUANDAI QINGHUACI
(Yuan Dynasty Blue-and-White)

- Zhu Yuping: ZHONGGUO CIQI: JIANDING YU XINSHANG
(Chinese Ceramics: Authentication and Connoisseurship)

- Zhu Yuping: ZHONGGUO SANCAI
(Chinese Sancai Wares)


CHINA
- Buchanan, Keith, et al: CHINA
- Yin Chuan Tang: EXHIBITION OF CHINESE CERAMICS AND WORKS OF ART
13-27 May 1989

- Yin Chuan Tang: EXHIBITION OF CHINESE GOLD AND SILVER
- Yin Chuan Tang: THE SPLENDOR OF ANCIENT CHINA


CHINESE ABROAD
- Chiang Yee: THE SILENT TRAVELLER IN THE YORKSHIRE DALES
- Hong Kong Museum of History: XUEHAI WUYA: JINDAI ZHONGGUO LIUXUESHENG ZHAN
- Hsieh Ting-yu: THE CHINESE IN HAWAII
- Macnair, H. F: THE RELATION OF CHINA TO HER NATIONALS ABROAD
- Pan, Lynn ed: THE ENCYCLOPEDIA OF THE CHINESE OVERSEAS
- Wang Gungwu: THE NANHAI TRADE
- Wang Gungwu: THE NANHAI TRADE


CHINOISERIE
- Dams, Bernd. H & Zega, Andrew: CHINOISERIES
- Howard, David Sanctuary: A TALE OF THREE CITIES: CANTON, SHANGHAI & HONG KONG
- Jacobson, Dawn: CHINOISERIE
- Johns, C: CHINA AND THE CHURCH
- Jourdain, Margaret & Jenyns, R. Soame: CHINESE EXPORT ART IN THE EIGHTEENTH CENTURY
- Setterwall, Ake et al: THE CHINESE PAVILION AT DROTTNINGHOLM


CHRONOLOGY
- Hoang, Pierre: CONCORDANCE DES CHRONOLOGIES NEOMENIQUES CHINOISE ET EUROPEENNE
(Concordance of Comparative Chinese and European Chronologies)

- Liu Tan: SHIJI JINIAN KAO
(Study of Reign Periods and Dates in the 'Shiji')


CINEMA
- Chen Jingwen ed: GANDONG - CHONGWEN BAIBU HONGSE JINGDIAN
(Action! - A Survey of Communist Era Film Making)

- Huang Zhiwei ed: LAO SHANGHAI DIANYING
(The Cinema of Old Shanghai)

- Wang Haiming ed: ZHONGGUO DIANYING LAO HAIBAO (20 SHIJI 80 NIANDAI)
(Chinese Film Posters from the 1980s)

- Yuan Xiaobo and Zhang Lei: LAO DIANYING 1930-1949
Old Movies 1930-1949


CITIES
- Foreign Office Historical Section: KIAOCHOW
- Gao Chuanqi; Wei Dewen ed: TAIBEI JIANCHENG 120 ZHOU NIAN: GU DITU JIU YINGXIAN WENXIAN WENWU ZHAN
(The 120th Anniversary of the City of Taibei: An Exhibition of Old Maps, Images, Documents and Artefacts)

- Greco, Claudio ed: BEIJING
- Guangzhou Museum ed: GUANGZHOU LISHI CHENLIE TUCE
History of Guangzhou

- He Peiqi: RIZHI SHIQI DE TAIBEI
(Taibei during the Period of Japanese Rule)

- JINDAI TIANJIN TUZHI
(An Illustrated Account of Tianjin in the Early 20th Century)

- Lin Xi: LAO TIANJIN: JINMEN JIUSHI
(Old Tianjin: Old Stories from Jinmen)

- Lu Shun: BEIJING LISHI YU WENHUA: ZHONGGUO LISHI WENHUA DUWU
- Skinner, G. William: THE CITY IN LATE IMPERIAL CHINA
- Wang Mizu ed: WANGSHI: JINDAI ZHONGGUO KAN TIANJIN
Remembering Tianjin: Modern China Through the Eyes of Tianjin

- Warren, William: BANGKOK
- Wooldridge, Chuck: CITY OF VIRTUES


CLASSICS
- Deng Lin; Du Dinji ed: XINZENG SISHU
(The Four Books, Newly Augmented)

- Mengzi: MENGZI YIZHU
(The Mengzi Translated and Annotated)


CLOCKS
- The Palace Museum ed: GUGONG JINGDIAN: GUGONG ZHONGBIAO
Classics of the Forbidden City: Timepieces in the Imperial Palace

- White, Ian: ENGLISH CLOCKS FOR THE EASTERN MARKETS


CLOISONN� AND ENAMELS
- Bowes, James L: NOTES ON SHIPPO
- Brinker, Helmut and Lutz, Albert: CHINESE CLOISONNE
- Brinker, Helmut and Lutz, Albert: CHINESISCHES CLOISONNE
- Chinese Porcelain Company: CHINESE PAINTED ENAMELS OF THE 18TH CENTURY
- Christie's: REVERENCE AND PERFECTION
- Cosgrove, Maynard G: THE ENAMELS OF CHINA AND JAPAN
- Garner, Sir Harry M: CHINESE AND JAPANESE CLOISONNE ENAMELS
- Gugong Museum: GUGONG BOWUYUAN CANGPIN DAXI: FALANGQI BIAN 1-5
Compendium of Collections in the Palace Museum: Enamels: Volumes 1-5

- Kuwayama, George: SHIPPO
- Liu Liang-yu: CHINESE ENAMEL WARE
- Los Angeles County Museum of Art; Singer, Robert: POLISHED TO PERFECTION
- Shenyang Imperial Palace Museum; Bai Wenyu ed: SHENYANG GUGONG BOWUYUAN YUANCANG JINGPIN DAXI: FALANG JUAN
(Compendium of Treasures in the Shenyang Imperial Palace Museum: Cloisonne and Enamels)


COLLECTABLES
- Montell, Gosta: SVEN HEDIN UTSTALLNINGEN


COMMUNISM
- Cheng, C. K: TWO DECADES OF EXPERIMENT IN COMMUNIZATION
- Malone, Col. C. L'Estrange: NEW CHINA: REPORT OF AN INVESTIGATION I


CONNOISSEURSHIP
- China Guardian Auctions: JINHUI JIZHEN - WANG SHIXIANG XIANSHENG CANG GONGYIPIN
(A Gathering of Treasures: Works of Art from the Collection of Mr. Wang Shixiang)

- National Palace Museum: GU SE: 16-18 SHIJI YISHU DE FANGGU FENG
Through the Prism of the Past: Antiquarian Trends in Chinese Art of the 16th-18th Centuries

- Wang Shixiang: JINHUIDUI: WANG SHIXIANG ZIXUANJI
(A Pile of Brocade and Ash: A Selection of Essays by Wang Shixiang)

- Wu Qing: LU PING SAN SHI: CHUANTONG XIANGSHI QIJU YANJIU
(Research into the Traditions of Incense and Incense Vessels)

- Zhu Lizhu ed: MING QING GU WAN ZHENSHANG
(The Authentication and Appreciation of Ming and Qing Objects)


CONTEMPORARY ART
- Clark, John ed: CHINESE ART AT THE END OF THE MILLENNIUM
- Erickson, Britta: THE ART OF XU BING
- Pacific Asia Museum: I DON'T WANT TO PLAY CARDS WITH CEZANNE AND OTHER WORKS
- Sigg, Uli et al: MAHJONG
- Ullens Centre for Contemporary Art: 85 NEW WAVE: THE BIRTH OF CHINESE CONTEMPORARY ART
85 Xinchao: Zhongguo Diyici Dangdai Yishu Yundong

- Xu Bing: [SQUARE WORD]
An Introduction to Square Word Calligraphy and Square Word Calligraphy Red Line Tracing Book

- Xu Bing: XU BING BANHUA
Xu Bing Prints

- Zhongguo Meishudashiji Bianweihui: ZHONGGUO MEISHU DA SHIJI 2006
Chinese Fine Arts Memorabilia


COURT LIFE
- Backhouse, E.; Sandhaus, D. ed: DECADENCE MANDCHOUE
- Bischoff, Cordula & Hennings, Anne: GOLDENER DRACHE - WEISSER ADLER: KUNST IM DIENSTE DER MACHT AM KAISERHOF VON CHINA UND AM SACHSISCH-POLNISCHEN HOF (1644-1795)
(The Golden Dragon and the White Eagle: Art in the Service of Power at the Chinese Court and the Saxon-Polish Court (1644-1795))

- Centre des Beaux Arts: FILS DU CIEL
- Gugong Museum: QING GONG SHOUCANG YU JIANSHANG: GUGONG BOWUYUAN 'TIANFU YONGCANG' ZHAN TU LUN
(Collecting and Connoisseurship at the Qing Court: A Guide to Accompany the Gugong Museum Exhibition: 'The Eternal Collections of the Residence of Heaven')

- Liu Baojian & Zeng Liyun: GONGCHA PUER DE GUSHI
A Story of Pu'er Tea as Tribute

- Robinson, David ed: CULTURE, COURTIERS AND COMPETITION
- Royal Ontario Museum & Gugong Palace Museum ed: ZIYUAN XIEZHEN:GUGONG BOWUYUAN CANG MING QING GONGTING SHENGHUO
The Forbidden City: Inside the Court of China's Emperors

- Wang Jinglun & Xiang Si: LIDAI GONGTING SHENGHUO
Palace Life in Successive Chinese Dynasties Viewed through Precious Pictures

- Zhang Hongwei ed: ZHONGGUO HOU FEI QUAN ZHUAN
(Histories of the Empresses and Concubines of China)


CULTURAL REVOLUTION
- Bloomsbury Auctions: MAO AND THE ARTS OF NEW CHINA
- Sierra de la Calle, Blas: IMAGENES DE LA REVOLUCION CULTURAL CHINA
(Images of China's Cultural Revolution)


CULTURE
- Covell, Dr. Jon Carter: KOREA'S COLORFUL HERITAGE
- Covell, Dr. Jon Carter: KOREA'S CULTURAL ROOTS
- Dukes, Edwin Joshua: EVERYDAY LIFE IN CHINA
- Fiskesjo, Magnus and Martin Svensson Ekstrom ed: BULLETIN OF THE MUSEUM OF FAR EASTERN ANTIQUITIES NO. 76
- Hodge, Stephen and Martin Boord: THE ILLUSTRATED TIBETAN BOOK OF THE DEAD
- Joe, Wanne J: TRADITIONAL KOREA: A CULTURAL HISTORY
- KOREA PAST AND PRESENT
- Koreana: KOREAN CULTURAL HERITAGE
- KOREAN CULTURE
- Standaert, Nicolas: THE INTERWEAVING OF RITUALS
- TRANSACTIONS OF THE PROCEEDINGS OF THE JAPAN SOCIETY, LONDON
- Xu Bu ed: GEMING NIANDAI 1949-1978
Time of Revolution 1949-1978