New Books in List 191
Please browse this list or use the search form above to look for keywords or phrases.

Beijing Capital Museum:
- MEI HAO ZHONGHUA: JIN ERSHI NIAN KAOGU CHENGGUO ZHAN
Splendor and Beauty: The Archaeological Finds in Recent 20 Years in China

Chen Chuanxi:
- LIUCHAO HUALUN YANJIU
(Research into Painting Theory during the Six Dynasties)

Chen Ning:
- GUJI XIUFU YU ZHUANGBIAO
(The Repair and Binding of Old Chinese Books)

Chengdu Museum ed:
- SHENGSHI TIANZI: QING GAOZONG QIANLONG HUANGDI TEZHAN
Son of Heaven in the Glory Age: Exhibition of the Qianlong Emperor in the Qing Dynasty

- SICHOU ZHI HUN: TIANFU ZHI GUO YU SICHOU ZHI LU
(Spirit of the Silk Road: The Land of Abundance and the Silk Road)

Feng Yuan ed:
- YINGZAO ZHONGHUA: QINGHUA YINGJIAN XUEKE ZHUANTI ZHAN
Architecture, China: Specialized Exhibition of Tsinghua Architecture Discipline

GAOCHANG SHIKU BIHUA XIANMIAO JI 1: TUYUGOU SHIKU
Line Drawings of the Wall Paintings in Gaochang: Tuyuq Caves

Gongwang Museum ed:
- GONGWANG FUCHUN MING HUA HUI GUXIANG TEZHAN
(Special Exhibition of the Return and Reunification of the Painting 'Dwelling in the Fuchun Mountains' at the Gongwang Museum)

Guan Yi:
- HUANGHUALI JIAJU SHOUCANG YU JIANSHANG
(The Collecting and Connoisseurship of Huanghuali Furniture)

Gugong Museum:
- MINGDAI YUYAO CIQI: JINGDEZHEN YUYAO YIZHI CHUTU YU GUGONG BOWUYUAN CANG CHUANSHI HONGZHI ZHENGDE CIQI DUIBI
Imperial Porcelains from the Reign of Hongzhi and Zhengde in the Ming Dynasty: A Comparison of Porcelains from the Imperial Kiln Site at Jingdezhen and Imperial Collection of the Palace Museum

Gugong Museum ed:
- GE CI YAJI: GUGONG BOWUYUAN ZHENCANG JI CHUTU GEYAO CIQI HUICUI
Selection of Ge Ware: The Palace Museum and Archaeological Discoveries

- GUGONG BOWUYUAN CANG QING YONGZHENG QINGHUA CIQI
The Palace Museum's Collection of Blue and White Porcelains from Yongzheng Period of Qing Dynasty

Guo Daiheng & He Yan:
- SHEN CANG JIYI YICHAN ZHONG DE YUANMINGYUAN - YANGSHIFANG TUDANG YANJIU
(Hidden Memories in the Heritage of Yuanmingyuan - Research into the Illustrated Archives of Yangshifang, the Qing Imperial Architectural Bureau)

Guo Lie & Zhou Wei ed:
- HENAN ANYANG MUBAN NIANHUA
(Woodblock-Printed New Year Pictures from Anyang in Henan Province)

Hangzhou Museum ed:
- NANBEI HUIYING: LIYUE ZHI SHANG
Joint Exhibition of the Bronze-ware in Henan and the Proto-porcelain in Zhejiang during the Zhou Period

He Donghong ed:
- HONG TU HEI CAI: XIHAN NANYUE WANG BOWUGUAN GUANCANG CAITAO
(Red Earth and Dark Colours: Neolithic Painted Pottery in the Collection of the Museum of the King of the Western Han Nanyue Kingdom in Guangzhou)

Hebei Provincial Museum ed:
- SHUI DIAOQING GUANDU XIN SHENG: SICHOU ZHI LU YINYUE WENWU
Who Tuned the Instrument for New Music: Ancient Musical Instruments Unearthed along the Silk Road

Huang Qi & Xie Chengshui ed:
- ZHONGGUO SHIKU BIHUA XIUFU YU BAOHU
(The Restoration and Protection of Wall Murals in Chinese Cave Grottoes)

Hunan Provincial Museum ed:
- JINIAN MAWANGDUI HAN MU FAJUE SISHI ZHOU NIAN GUOJI XUESHU YANTAOHUI LUNWEN JI
Proceedings of the International Symposium Commemorating the 40th Anniversary of the Excavation of the Han Tombs at Mawangdui

Jia Yingyi:
- XINJIANG GUDAI MAO ZHIPIN YANJIU
Studies on the Woollen Textiles in Ancient Xinjiang

Jiang Yuzhao:
- ZHUANGNIUTANG MOHE
(Ink Boxes in the Zhuangniutang Collection)

Jiangxi Provincial Museum ed:
- JIANGXI SONGDAI JINIAN MU YU JINIAN QINGBAI CI
Dated Tombs and Dated Bluish-White Glazed Porcelain Wares of the Song Dynasty Found in Jiangxi

Lent, John & Xu Ying:
- COMICS ART N CHINA

Li Qilun & Wang Jiale ed:
- CAITU BEN: QIDAN WENXIAN TANMI
(An Illustrated Investigation into Khitan Manuscript and Printed Material)

Li Wenjun:
- ZIJINCHENG BABAI YINGLIAN BIAN'E TONGJIE
(A Study of the 800 Inscribed Boards and Couplets in the Forbidden City)

Li Yinde & Willow Weilan Hai:
- DREAMS OF THE KINGS: A JADE SUIT FOR ETERNITY: TREASURES OF THE HAN DYNASTY FROM XUZHOU
Chu Wang Meng: Yu Yi yu Yongsheng: Xuzhou Bowuguan Handai Zhencang

Liu Wenxi et al. ed:
- ZHONGGUO LIDAI ANMA HUAPU
(Chinese Paintings of Horses throughout the Ages)

- ZHONGGUO LIDAI FENGSU HUAPU
(Chinese Paintings of Folk Customs throughout the Ages)

Liu Yuanfeng etc. ed:
- DUNHUANG FUSHI JI ZHONGGUO CHUANTONG FUSHI WENHUA XUESHU LUNTAN LUNWENJI
(Proceedings of the Symposium on Clothing Depicted on the Dunhuang Murals and the Traditional Clothing Culture of China)

Long Museum ed:
- MINXING YU DIZHE: SONG YUAN SHUHUA SICANG JICUI
Diligence and Intelligence: Song and Yuan Dynasty Calligraphy and Painting from Private Collections

Lu Yifei ed:
- SONG HUIZONG SHUHUA JINGPIN JI
(A Collection of Masterpieces of Painting and Calligraphy by the Song Dynasty Huizong Emperor)

Luo Yongping:
- JIANGSU SICHOU SHI
(The History of Silk in Jiangsu Province)

Mou Baolei:
- LONGQUAN YAO TONGJIAN
Highlights of Celadon: Longquan Kiln

- NANSONG GUAN YAO TONGJIAN
Highlights of Celadon: Southern Song Official Kiln

- YUE YAO TONGJIAN
Highlights of Celadon: Yue Kiln

Museum of the Jinsha Remains ed:
- YUHUI JINSHA: XIA SHANG SHIQI YU WENHUA TEZHAN
(A Convergence of Jades from Jinsha: Special Exhibition of the Jade Culture of the Xia and Shang Dynasties)

Museum of the Western Han Tomb of Nanyue ed:
- NANYUE WANG MU YU HAISHANG SICHOU ZHI LU
(The Tomb of the King of the Nanyue Kingdom and the Maritime Silk Route)

Nagel Auctions:
- THE BORK COLLECTION OF CLASSICAL CHINESE FURNITURE, SCHOLAR'S ITEMS AND OTHER CHINESE ART OBJECTS

National Palace Museum:
- GONGZHU DE YAJI: MENG YUAN HUANGSHI YU SHUHUA JIANCANG WENHUA TEZHAN
Elegant Gathering of the Princess: The Culture of Appreciating and Collecting Art at the Mongol Court

National Palace Museum; Ts'ai Ho-pi ed:
- GUGONG CHENGHUA CIQI JINGXUAN
Essential Collection of Cheng-hua porcelain ware from the National Palace Museum

Nie Chongzheng:
- LANG SHINING DE HUIHUA YISHU
(The Art of the Painting of Giuseppe Castiglione)

Peng Minghan:
- MING QING JINGDEZHEN WAIXIAO CI YU ZHI CI JISHU WAICHUAN
(Ming and Qing Dynasty Jingdezhen Export Ceramics and the Transmission of the Techniques of Ceramic Production)

Qi Xiaoshan & Wang Bo:
- SICHOU ZHI LU: XINJIANG GUDAI WENHUA (XU)
The Ancient Culture in Xinjiang along the Silk Road (Continued)

Shaanxi History Museum ed:
- HUANGHOU DE TIAN TANG: TANG JINGLING ZHENSHUN HUANGHOU SHIHENG YANJIU
(The Heavenly Hall of the Empress: Research into the Stone Sarcophagus from the Xunling Tomb of the Tang Empress Zhenshun)

Shaanxi History Museum et al. ed:
- SICHOU ZHI LU YANJIU JIKAN: DI YI JI
Journal of the Silk Road Studies: Volume One

Shi Yin ed:
- DONGFANG YUEQI BOWUGUAN GUANCANG TULU
Pictorial Catalogue of the Collections of the Museum of Oriental Musical Instruments

Stamen, J, Volk, C. & Ni Yibin:
- A CULTURE REVEALED
Kangxi-Era Porcelain from the Jieruitang Collection

Tang Suying & Wang Yiling ed:
- QINGSE LIU NIAN: QUANGUO CHUTU ZHEJIANG JINIAN CI TUJI
The Colour of Celadon Flows Across the Years: An Illustrated Compendium of Dated Ceramics from Zhejiang Excavated at Sites throughout China)

Thompson, Sarah et al:
- KUNIYOSHI & KUNISADA

Tianjin Museum ed:
- QI YUN CAI HUA: WENFANG QINGGONG CHENLIE
Miscellany Treasures of the Study

Wang Pingchuan & Zhao Menglin ed:
- SONG HUIZONG SHUFA QUANJI
(A Collection of the Calligraphy of the Song Emperor Huizong)

Wang Qifeng:
- GU ZHUAN HUA YING: LIU ZHOU YU 19 SHIJI DE XUESHU HE YISHU
(Flowers Spring from Ancient Bricks: Liu Zhou and 19th Century Scholarship and Art)

Wu Xiaoli ed:
- FENXIANG CHUOMING: MING QING WENREN DE RICHANG
(Burning Incense and Sipping Tea: The Daily Life of the Ming and Qing Literati)

XIANG YING SHEN QUAN: MING QING RENWU XIAOXIANG HUA XUESHU YANTAOHUI LUNWENJI
(Proceedings of the Symposium Accompanying the Exhibition: Spirits Alive: Figure and Portrait Painting from the Ming and Qing Dynasties)

Xiong Jianqiu ed:
- LIDAI SICHUAN TIEQIAN TULU
(An Illustrated Record of the Iron Coins of Sichuan Province throughout the Ages)

Xiong Wenbin ed:
- DONG QU XI LAI: 11-14 SHIJI ZANGCHUAN JINTONG FOXIANG JINGPIN ZHAN
From the West to the East: Exhibition of Selected 11th to 14th Century Buddhist Statues

Xu Rui:
- HANDAI FUSHI DE KAOGUXUE YANJIU
An Archaeological Study of the Han Dynasty Costume

Xu Xiaohu:
- NANHUA DE XINGCHENG: ZHONGGUO WENRENHUA DONGCHUAN RIBEN CHUQI YANJIU
The Transformation of Chinese Idealist [Literati] Painting to Japan: Notes on the Early Phase (1661-1799)

XUAN ZHI MIAO: FUJIAN SONG YUAN HEIYOU CI
(Mysterious and Marvellous: Song and Yuan Dynasty Black-Glazed Ceramics from Fujian)

Yue Zhuang & Riemenschnitter, Andrea ed:
- ENTANGLED LANDSCAPES

Zhang Hui et al:
- MINGDAI GONGTING YUANLIN SHI
(A History of Ming Dynasty Imperial Gardens)

Zhang Jinhua:
- WEIYANG MING SHI JIAJU
(Ming Style Furniture from Weiyang)

Zhang Li:
- ZHONGHUA WENMAI: ZHONGGUO TAOCI YISHU: LIULI
(China's Cultural Pulse: Chinese Porcelain Art: Glazed Tiles)

Zhang Rongxian ed:
- MEIGUO HUABAO SHANG DE ZHONGGUO 1840-1911
China Visualized by Americans 1840-1911

Zhang Zhuanlun:
- ZHONGGUO QING SHI
(The History of Chinese Stone Chimes)

Zhong Xingqi ed:
- XIYU DIMING KAO LU
(An Investigation and Record of Place Names along the Silk Road)

Zhu Jianqiu et al ed:
- ZHONGWAI JIAOTONG GU DITU JI
(A Collection of Ancient Chinese Maps Showing the Outside World)

Zhu Xiaoen & Ge Xiaohong:
- ZHONGGUO YU DONGBEI YA FUSHI WENHUA JIAOLIU YANJIU
(Research into the Cultural Exchanges in Clothing between China and Northeast Asia)